Отговор от администрацията на президента от 04.10.2013 г.

Сканиран оригинал

Република България
Администрация на Президента


Изх. № 94-00-2547
           041013

ДО
ХАРАЛАМПИ СТОЯНОВ
           УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯНОВ,

           В отговор на Вашето писмо, получено по електронна поща в Администрацията на Президента на Република България, Ви уведомявам, че същото е изпратено, на основание чл. 112 от Административно-процесуалния кодекс, до Министерството на външните работи, с копие до Вас.С уважение,

И.Д. ДИРЕКТОР НА
ДИРЕКЦИЯ „КАНЦЕЛАРИЯ"
(Подпис, не се чете)
(М. Славчева)
(Печат: Република България, Администрация на Президента)
Република България
Администрация на Президента


Изх. № 94-00-2531
Изх. № 94-00-2547
           041013

ДО
МИНИСТЕРСТВО НА
ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

КОПИЕ: РЕНЕТА ТОДОРОВА
СТОЯНОВА

КОПИЕ: ХАРАЛАМПИ СТОЯНОВ

           УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

           Изпращам на вниманието Ви получените в Администрацията на Президента на Република България писма от г-жа Ренета Тодорова Стоянова и г-н Харалампи Стоянов, във връзка с поставени въпроси, отнасящи се до нормативната уредба на статута на преводачите.
           Моля да вземете отношение по молбата, като за Вашето становище уведомите подателите и Администрацията на Президента на Република България.


           ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текстаС уважение,

И.Д. ДИРЕКТОР НА
ДИРЕКЦИЯ „КАНЦЕЛАРИЯ"
(Подпис, не се чете)
(М. Славчева)
(Печат: Република България, Администрация на Президента)

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/362

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.