Писмо до Омбудсмана, 10.02.2017 г.

From: Harry Stojan <softis@softisbg.com>
Reply-to: softis@softisbg.com
To: delovodstvo@ombudsman.bg
Cc: priemna@ombudsman.bg
Subject: РЕШЕНИЕ № 94xx - 01 / 31.01.2017 г.
Date: Fri, 10 Feb 2017 12:10:46 +0200
       Госпожо Омбудсман,

       В писмото си до мен, датирано 23.12.16 г., посочвате, че „вече е отправена препоръка до министъра на външните работи да предприеме действия за промяна на нормативната уредба по отношение на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с ПМС 184 от 1958 г."
       Не става ясно обаче кога е отправена тази препоръка, както и от кого, понеже е използван безличен страдателен залог. Все пак, предполагам, че Вие сте отправили тази препоръка, тъй като споменавате, „че този проблем е на вниманието" Ви.
       Както знаете, на 17.01.2017 г. (т.е. около месец след гореспоменатото Ви писмо) изпратих до Вас Заявление за достъп до обществена информация, с което поисках да ми бъдат предоставени копия от писмата и имейлите, разменени между Вашата институция и МВнР във връзка с жалба № 3959/2015, в периода от 22.09.2015 г. до настоящия момент.
       На 31.01.2017 г. приехте Решение № 94xx-01, с което ми разрешавате „достъп до обществена информация информация на разменените между институцията на омбудсмана и МВнР писма, във връзка с жалба № 3959/2015 г." Копия от тези писма получих на 07.02.2017 г.
       За съжаление, сред тези копия не откривам Вашата препоръка до МВнР.
       Бихте ли ме информирали по каква причина не съм получил копие от Вашата препоръка до министъра на външните работи да предприеме действия за промяна на нормативната уредба по отношение на Правилника от 1958 г.? И как очаквате да постъпя, за да получа копие от тази препоръка?

       Х. СтояновПотвърждение за получаване:

From:       Delovodstvo <delovodstvo@ombudsman.bg>
To:          softis@softisbg.com
Subject:   Read-Receipt: РЕШЕНИЕ № 94xx - 01 / 31.01.2017 г.
Date:        Fri, 10 Feb 2017 12:13:48 +0200 (EET)

The message sent on February 10, 2017 12:10:46 PM GMT+02:00 to delovodstvo@ombudsman.bg with subject "РЕШЕНИЕ № 94xx - 01 / 31.01.2017 г." has been displayed. This is no guarantee that the message has been read or understood.

          mail disposition report attachment

Reporting-UA: 10.100.113.196; ZimbraWebClient - FF49 (Win)/8.0.6_GA_5922
Original-Recipient: rfc822;delovodstvo@ombudsman.bg
Final-Recipient: rfc822;delovodstvo@ombudsman.bg
Original-Message-ID: <1486721446.2643.2.camel@softisbg.com>
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1038

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.