Писмо от Омбудсмана до МВнР, 23.11.2015 г.

 Сканирано копие
(Копието получих на 07.02.2017 г.)


            ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

       [РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
       ОМБУДСМАН
       изх. № 3959/23.11.15г.]
                                     ДО
                                     Г-Н РАКОВСКИ ЛАШЕВ
                                     ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
                                     „КОНСУЛСКИ ОТНОШЕНИЯ" КЪМ
                                     МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ
                                     РАБОТИ
                                     ул. "Александър Жендов" № 2,
                                     гр. София 1113


       Относно: Жалба № 3959/2015г. до омбудсмана на Република България


       УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛАШЕВ,

       До омбудсмана на Република България постъпи нова жалба от г-н Харалампи Стоянов Стоянов. В жалбата се твърди, че към настоящия момент все още няма отговор на отправено до Вас запитване от месен август 2015г. Както Ви посочих в мое писмо от септември 2015г. г-н Стоянов е подал запитването по електронната поща във връзка с възможностите за извършване на официални преводи на документи без сключен договор с министерството от името на ЕТ "Харалампи Стоянов-Софтис".
       Предвид горното, моля да извършите проверка има ли получен отговор от Ваша страна на отправеното запитване и да ме уведомите за резултата от проверката.
       С уважение,

                                     МАЯ МАНОЛОВА - (Подпис, не се чете)
                                     ОМБУДСМАН НА
                                     РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
                               страница 1 от 1

ул „Джордж Вашингтон" № 22, София 1202; тел.: 02/980 95 1О; 02/810 69 55; e-mail: priemna@ombudsman.bg

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1041

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.