Писмо от Валентин Бабов, н-к отдел „АОГ", до омбудсмана, 04.01.2016

                                                                  Към сканираното копие


                      РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
                      МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

                      ДИРЕКЦИЯ "КОНСУЛСКИ ОТНОШЕНИЯ"


ДО
ОМБУЦМАНА НА Р БЪЛГАРИЯ

гр. СОФИЯ

12пр-1149/27.11.2015гУВАЖАЕМА ГОСПОЖО ОМБУЦМАН,


Във връзка с постъпила жалба от Харалампи Стоянов за извършване на официални преводи на документи без сключен договор с МВнР, Ви информираме за следното:

Уведомяваме Ви, че г н Харалампи Стоянов може да извършва преводи след регистрация в системата на отдел „АОГ", Дирекция „Консулски отношения" при МВнР.
Предвид големия брой документи за легализиране и многото езици, от и на които се извършват преводи,Министерството на външните работи поддържа регистър на фирми и, преводачи на свободна практика в системата на отдел „АОГ" Дирекция „Консулски отношения.
София, 04.01.2016г.


                                            С уважение,         
 (Подпис)
                                                                  Н-К ОТДЕЛ „АОГ":
                                                                                        /ВАЛЕНТИН БАБОВ/

(Печат: ДИРЕКЦИЯ „КОНСУЛСКИ ОТНОШЕНИЯ", МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ)

София 1113, ул. „Александър Жендов" 2, тел. 971 70 89, факс 971 36 20,
e-mail: consular mfa.government.bg

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/635

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.