Писмо от омбудсмана от 27.01.2016, относно жалба № 3959

Към сканирания оригинал

ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ[РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
           ОМБУДСМАН
ИЗХ. №
3959/27.01.16 г.]
                                                                  ДО
                                                                  Г-Н ХАРАЛАМПИ СТОЯНОВ
                                                                  ул. „Георги Бакалов" № 17, вх. 7,
                                                                  ет. 1, ап. 80
                                                                 
гр. Варна 9010


       Относно: Жалба № 3959/2015 до омбудсмана на Република България


       УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯНОВ,


       В отговор на писмото за извършване на проверка по Вашия случай, отправено от омбудсмана до директора на дирекция „Консулски отношения" към Министерство на външните работи, получих уверение, че можете да извършвате преводи след регистрация в системата на отдел „АОГ" към дирекция „Консулски отношения". Прилагам копие от отговора на МВнР.
       С уважение,                                                                  МАЯ МАНОЛОВА -
                                                                  ОМБУДСМАН НА
(Подпис)
                                                                  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

(Печат: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОМБУДСМАН, АДМИНИСТРАЦИЯ)страница 1 от 1
ул. „Джордж Вашингтон" № 22, София 1202; тел.: 02/980 95 10, 02/810 69 55, e-mail: priemna@ombudsman.bgNo TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/634

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.