avgust 2011 Archives

Buduće vreme - danas

| No Comments | No TrackBacks
O tome kako se gradi buduće vreme (futur odnosno futur I) u srpskom jeziku piše u svakoj gramatici srpskog jezika. Ja kao stranac pazim, kad pišem ili govorim srpski, da ne pogrešim i napišem ili rečem nešto što je gramatički nepravilno. Zato se i trudim da poštujem gramatička pravila. Međutim, sve češće čitam, a i čujem kako Srbi pišu i govore u futuru: „Danas ću da idem", „Sad ću da vidim" itd. Takav način građenja futura nije opisan ni u jednoj od gramatika srpskog jezika koje poznajem.

U Srpskoj gramatici Vuka Stefanovića [Karadžića] (koju možete da nađete u predgovoru Srpskom rječniku iz 1818.), na stranama LV - LVI napisano je: „Buduće vrijeme sastavi se pomoću glagola ću (ili oću), n. p. oću mu dati, njemu ću dati; mi ćemo kupiti i t. d. Ali kad sila govora ide upravo na glagol i će dođe za njim, onda se izbaci ono pošljednjo ti, i mjesto njega dođe će te se sastavi s glagolom u jednu riječ, n. p. daću, kupiće, platićemo, imaćete, oplešću (već je kazato kako se s pred ć pretvori u š), ješćemo i t. d. A kod oni[h] glagola koji se u nakloneniju neopredjelenom svršuju na ći (mjesto ti), može se će i poslije glagola pisati samo za sebe, n. p. doći ću, naći ćemo, peći ćeš, reći će, ožeći ću i t. d."

U Srpskoj gramatici iz 1902. Stojan Novaković piše na 249. strani: „Vreme buduće slaže se iz oblika vremena sadašnjeg glagola hteti (ponajviše od kratkih oblika: ću, ćeš, će; ćemo, ćete, će) i od načina neodređenog onoga glagola od koga se hoće buduće vreme, npr: Hoćeš poći, al' ćeš grdno proći; - Bog će dati te će dobro biti; - Doći ću; - Reći ćeš; - Otići ćemo itd.
Ako ću, ćeš, će, itd. dolazi iza načina neodređenog, tome načinu otpada poslednje i, pa se ostatak sastavlja s ću, ćeš, će, itd., u jednu reč, npr.: hváliću (m. hvalit'ću), hválićeš, hváliće; hválićemo, hválićete, hváliće.
I glasovna izjednačenja bivaju u ovome sastavljanju svojim redom, npr. plèšću (m. plest'ću), véšću, ozépćeš.
U glagola kojima se način neodređeni svršuje na ći - ovoga sastavljanja nema, i zasebice se piše način neodređeni, a zasebice ću, ćeš, itd., npr.: poći ću, reći ćeš, doći ćemo, itd."

U Srpskoj gramatici Živojina Simića iz 1922., na stranama 84-85 stoji napisano:
„Vreme buduće postaje kad se način neodređeni od glagola koji se uzme složi sa sadašnjim vremenom od glagola hteti. Obično se uzimaju skraćeni oblici ću, ćeš, itd.
Tako:
Jedn.  1. ja ću čuti   Mn. mi ćemo čuti
2. ti ćeš čuti        vi ćete čuti
3. on će čuti        oni će čuti
U obrazovanju ovoga oblika može pomoćni glagol doći posle glavnog, npr. čuti ću. U tom slučaju otpada krajnje i od glavnog glagola, pa se pomoćni glagol sastavi s glavnim u jednu reč, npr. čuti ću - čut ću - čutću. A pošto se t pred ć teško izgovara, to otpada i t pa bude čuću, itd. Tako:
Jedn   1. čuću   Mn. čućemo
2. čućeš        čućete
3. čuće          čuće"

U sedmom izdanju Gramatike srpskohrvatskog jezika za gimnazije Mihaila Stevanovića iz 1971. na strani 209. čitam: „Futur (buduće vreme) ima dvojake oblike i samo jedni od njih su složeni, i to od enklitičkog oblika prezenta glagola htȅti i infinitiva glagola koji uzimamo: jȃ ću pȅvati, tȋ ćeš pȅvati, ȏn će pȅvati, mȋ ćemo pȅvati, vȋ ćete pȅvati, ònȋ će pȅvati i dȉći ću, dȉći ćeš, dȉći će, dȉći ćemo, dȉći ćete, dȉći će. U upitnim rečenicama u futuru kad počinju pomoćnim glagolom upotrebljavaju se puni a ne skraćeni njegovi oblici: hoću li pevati, hoćeš li pevati, hoće li pevati, hoćemo li pevati, hoćete li pevati, hoće li pevati?
Drugi oblik futura je prost glagolski oblik, kao u primeru: pȅvaću, pȅvaćeš, pȅvaće, pȅvaćemo, pȅvaćete, pȅvaće.
Futur je redovno složen oblik od glagola u kojih se infinitiv završava na ći, bez obzira na to dali pomoćni glagol stoji ispred ili iza glagola koji se menja. A složen je futur i od glagola s infinitivom na ti ako je pomoćni glagol ispred oblika infinitiva.
Međutim ako infinitiv glagola na ti dolazi ispred pomoćnog glagola, futur je prost glagolski oblik koji se pravi od skraćenog oblika infinitiva, bez krajnjeg i i opet istog skraćenog oblika pomoćnog glagola hteti. Pošto je taj oblik postao jedna reč, krajnje t od infinitiva ispred ć od pomoćnog glagola nestaje zato što se sadrži u tome ć."

I najzad neka pogledamo u Gramatiku srpskog jezika Ivana Klajna iz 2005. godine. Prošlo je gotovo dve stotine godina od Vukove gramatike, a opis budućeg vremena je skoro isti (na 119. strani, t. 9.6.6): „Futur I (buduće vreme). - Složen je od enklitičkih oblika glagola hteti ... i infinitiva glagola koji se menja. Ako mu prethodi subjekt ili neka druga reč, enklitika dolazi ispred infinitiva i piše se odvojeno:
ja ću videti
ti ćeš videti
on (ona, ono, Petar... ) će videti
mi ćemo videti
vi ćete videti
oni (one, ona, drugovi...) će videti
U nizu od dva ili više futura sa istim subjektom pomoćni glagol se ne ponavlja:
Jednog dana on će završiti studije, oženiti se i potražiti stan.
Ako nema prethodne reči, enklitika dolazi iza infinitiva i spaja se s njim, pri čemu otpada infinitivni nastavak -ti, tako da futur gubi osobine složenog vremena:
videću videćemo
videćeš videćete
videće videće
Kod glagola na -sti, s ispred ć prelazi u š usled jednačenja po mestu izgovora... Tako od rasti imamo rašću, od tresti - trešću, od prevesti - prevešću itd.
Glagoli sa infinitivom na -ći ne srastaju, nego se i u ovom položaju pišu kao dve reči:
doći ću
doći ćeš
doći će
doći ćemo
doći ćete
doći će
Zapaziće se da su u futuru 3. lice jednine i 3. lice množine uvek jednaki među sobom.
Upitni oblik futura gradi se s punim (naglašenim) oblicima prezenta od hteti i upitnom rećcom li:
hoću li videti?
hoćeš li videti? itd.,
ili sa strukturom da li ispred nenaglašenih oblika:
da li ću videti?
da li ćeš videti? itd.
Odrečni oblik futura se gradi s odrečnim oblicima od hteti (neću, nećeš, neće, nećemo, nećete, neće,...) neću videti, nećeš videti itd."

Ipak, kod Klajna prvi put čitamo i sledeće (na 150. strani, t. 9.13.2.1):
„Negirani prezent od hteti
Negirani prezent ima posebne oblike:
neću    nećemo
nećeš  nećete
neće    neće
Ovi oblici ispred infinitiva služe za negirani futur (Sutra neću raditi). Ispred konstrukcije da + prezent imaju značenje htenja (Neću da radim = Ne želim da radim), mada se u govornom jeziku i ta konstrukcija čuje sa značenjem futura."

Dakle, Ivan Klajn u svojoj Gramatici srpskog jezika priznaje da se u govornom jeziku konstrukcija prezent od hteti + da + prezent glagola koji se menja čuje sa značenjem futura!

A da li samo u govornom jeziku? Evo vam nekoliko primera, pa prosudite sami:

... Nataša Bekvalac: Sada ću da plačem, pa da polažem ispite i biće mi bolje! (VIDEO) (20 мар 2011)

Intervju, Lazar Ristovski, glumac i reditelj Laza Ristovski za Press: I ja ću da štrajkujem!
16. 11. 2010, Press

Sve ću da vas tužim...
17.01.2011, Hronika

Kalina Kovačević: Mislim da ću da se udam
18.12.2010

"Znam da ću da osvojim SP" "Znam da ću da osvojim Svetsko prvenstvo, jer taj trofej stvarno želim."
26. mart 2011.

pajove zanimljivosti: Ću da sačekam, nigde ne žurim
01. mart 2011.

Edgardo Vega Junke: Koliko god obećavala da ćeš da kuvaš i plaćaš stanarinu popušila si jer se Bil Bejli više ne vraća kući , (Roman, prevod s engleskog: Nenad Cvetičanin) VEGA
2.09.2008

Engleska i Ja: VI - Što brže bereš, više ćeš da nabereš. "Jer što brže bereš više ćeš da nabereš. A što više nabereš više će i da te plate."
dirtyharry / 09.08.2009.

Tek ćeš da vidiš... "Taj ko sam tek ćeš da vidiš, a kad saznaš pazi da ne legneš."
Večernje novosti, 13. jul 2003.

Kina Americi: Vi ćete da nam kažete!
Teslić danas

Smrt U Svakom Zalogaju: "Vaš je izbor šta ćete da jedete. Vaš je izbor da li ćete jesti meso ili ne."
metric 20 Februar, 2011

Jelena Paligorić: mislimo da ćemo da budemo pisci.

Intervju: Dragoljub Mićunović, D S "Dobro ćemo da razmislimo o novom savezu sa G17 plus"
Irena Radisavljević | 14. 03. 2011.

Internet Novine Serbske: Beograd odlučuje hoće li da prihvati ubicu Švedske ministarke
"Do kraja meseca sakupićemo podatke o Mijailovićevom državljanstvu, o njegovoj eventualnoj rodbini u Srbiji i gde se oni nalaze. Onda ćemo da predamo švedskim vlastima naše mišljenje o zahtevu za prebacivanje, koje može da bude pozivitno ili negativno - izjavio je Goran Tokić iz Ministarstva pravde Republike Srbije švedskom državnom radiju."
A. David, 31.7.2006

Večernje novosti on-line: Lavrov veruje u imidž Rusije
(Bez komentara) "Posada stranog aviona ima pravo da uprkos upozorenjima o vremenskim uslovima sama odluči hoće li da poleti ili sleti, objasnio je ministar Levitin."
B. Vlahović, 13.01.2011

Saopštenja za javnost: "On je rekao da mlade ne treba dijeliti po školskoj spremi, već po tome hoće li da rade ili neće."
12.09.2010.

Strahovanja u Makedoniji Hoće li da se kosovska kriza ponovi u južnoj Srbiji?
Glas javnosti, 09.12.2000

Dinkić: Ivica Dačić mora da se odluči hoće li da ide u Evropu ili neće
"Povodom spekulacija da bi socijalisti mogli sa radikalima i narodnjacima da formiraju vlast u Beogradu, a sa proevropskim partijama na nivou države, Dinkić je izričito rekao da je dosta bilo raznih ucena u javnosti, davanja velikog značaja Ivici Dačiću koji mora da se odluči hoće li da ide u Evropu ili neće."
Glas Amerike . Srpski: Miša Brkić | Beograd Ponedeljak, 26 Maj 2008

"Robert mora da odluči hoće li da veruje svome šefu, ili će da stane u obranu svoje porodice."
Gospodari noći, sreda 30. septembar [2009.] u 21

Kiki Lesendrić: Od Dinkića nisam dobio ni dinara, samo mi je dao pesme
"Takođe mi je zanimljivo da vidim hoće li da plate kasnije kartu za „Parni valjak", koji je četiri puta skuplji od nas."
Radio S: Vest objavljena: 19.09.2010 | 14:04

Šta sam prećutao? "U času kada sam mu stavio nož pod grlo, zanimalo me je jedino na koju stranu će da izvrne oči i hoću li mu dobro videti beonjače. Hoće li da krklja i da li će krv da prska i po mojoj uniformi."
2.12.2010

Kako da preživimo vrućine
"Hladni napici ili hrana takođe neće pomoći, jer onda odbrambeni sistem mora da bira hoće li da zagreje želudac ili da rashladi kožu, pa se može javiti iznenadno znojenje i gubitak svesti."
subota, 12 jun 2010

Dragan Radulović, književnik, o novoj crnogorskoj sceni, pisanju i sličnim demonima
"Vjerujem da se svaki pisac, kao i svaki čovjek uostalom, neprekidno nalazi pred izborom: hoće li da bude banalni apologeta ovoga besmisla, ili će da se pobuni protiv toga."
04.05.2008

Davidović: Hadžiomerović i Vasković su me reketirali "On je došao nakon dva-tri dana i pitao hoću li da platim. Ponovio sam da nikada nisam plaćao reket niti da ću ikome platiti i dodao neka pišu šta god hoće."
D. Šajinović - 29.12.2010

Miomir Mugoša: DPS odlučuje hoću li da ostanem gradonačelnik
SEEbiz, Datum objave: 21.6.2010

Manastir Lepavina
"Mati Fotinu sam upoznao kada smo išli u Mileševo, ona me pitala hoću li da idem sa autom, pa da je povezem do manastra Rakovice posle opela."
19.11.2009.

Kako koke kake
"Mama je pitala hoću li da ostanem još koji dan u goste a nana je rekla "ostani Azo do nedjelje da idemo u banju fijakerom" a Hamza je rekao da su bjelošljive kod kotara već uzrele i padaju s grana i dudovi kod štale su kao krv crveni a oni po vrhu i crni, i ja sam rekla neću da se vozim fijakerom, hoću kući i tako smo pokupili moje stvari i otišli u poštu i uzeli Hamzin paket."
Autor: Refik Ličina, Bošnjaci.rs, Digitalizirana kulturna baština Bošnjaka

Truffles
"U jednom sam trenutku čak i pomislila, pa što baš ona sad ovog meseca, kad imam jako puno posla i pitanje je hoću li da stignem sve što sam kod nje "snimila", ali eto, našlo se vremena."
FBI rukavice » 20.12.2009

"Pošto mi je uvažena reklamacija, hoću li da dobijem ispravljen reklamirani račun?
Ne, račun je generisan i ne može da se menja. Sve kasnije promene, uključujući i reklamacije, videćete na sledećem računu."
Diners club: Najčešća pitanja

Odnosno:

Stranica 1 od oko 2.120.000 rezultata (0,05 sekunde/i)

Osim gore navedenih primera, pogledajte i ove naslove (potražite ih na Internetu sami):

Riblja Corba, Južna Afrika '85 (Ja ću da pevam)
Bijelo Dugme, Sve ću da ti dam samo da zaigram
Milan Stankovic, Ja ću da ti čuvam leđa, 2009
Aca Ilić, Kad ću da živim ako neću sad
Jovan Perišić, Sve ću da razbijem
Baja Mali Knindža, Ja ću da pevam
Apsolutno Romantično, Noćas ću da verujem vinu
Sejo Boy, Pijan ću da te vratim
Slobodan Betulic, Opet ću da pijem
Partibrejkers, Koga ću da hvalim
Vlado Georgijev, Sve ću da ti dam
Crvena Jabuka, Malo ćemo da se kupamo

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

This page is an archive of entries from avgust 2011 listed from newest to oldest.

januar 2011 is the previous archive.

februar 2012 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.