МП препраща копие от писмото ми от 23.10.2014 до ВАПРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО


Изх. № 94-X-67/04.11.2014

(моля цитирайте при отговор)
                          ДО

                          ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА

                          ПРОКУРАТУРА

                          БУЛ. „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ" № 18

                          УЛ. „СЪБОРНА" № 7

                          ГР. СОФИЯ 1000
                КОПИЕ: ДО

                          Г-Н ХАРАЛАМПИ С. СТОЯНОВ

                          УЛ. „ГЕОРГИ БАКАЛОВ" № 17

                          ВХ. 7, ЕТ. 1, АП. 80

                          ГР. ВАРНА 9010
    Приложено Ви изпращам писмо, получено по електронен път в Министерство на правосъдието, с рег. № 94-Х-67/24.10.2014 г. от г-н Харалампи Стоянов Стоянов по компетентност.     Приложение: съгласно текста

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „АПОК": (Подпис, не се чете)

                                         СТЕФАНА КАРАСЛАВОВА

(Печат на Министерство на правосъдието)


1040 София, ул. „Славянска" № 1

тел: 02/ 92 37 555, факс 02/ 987 00 98

www.justice.government.bg

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/581

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.