Писмо от Омбудсмана до МВнР, 12.02.2016 г.

 Сканирано копие
(Копието получих на 07.02.2017 г.)


             ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

       [РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
       ОМБУДСМАН
       изх. № 3959/12.02.16г.]
                                     ДО
                                     Г-Н РАКОВСКИ ЛАШЕВ
                                     ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
                                     „КОНСУЛСКИ ОТНОШЕНИЯ" КЪМ
                                     МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ
                                     РАБОТИ
                                     ул, "Александър Жендов" № 2,
                                     гр. София 1113


       Относно: Жалба №З959/2015г. до омбудсмана на Република България


       УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛАШЕВ,


       До омбудсмана на Република България постъпи ново писмо от г-н Харалампн Стоянов Стоянов във връзка с получения чрез омбудсмана отговор на негово запитване от началника на отдел „АОГ". Г-н Стоянов е останал недоволен от отговора и допълнително поставя следните въпроси:

       1. На какво законово основание Министерството на външните работи поддържа регистър на фирми и преводачи на свободна практика в системата на отдел „АОГ", дирекция „Консулски отношения"?
       2. На какво законово основание е лишен от конституционното си право свободно да упражнява професията си /преводач/ и да проявява свободна стопанска инициатива /преводаческа дейност/, за която няма лицензионен режим?

       В писмото допълнително се уточнява, че г-н Стоянов и колегите му се занимават с преводи на официални документи, неподлежащи на никаква заверка в Министерството на външните работи, като твърди, че не му е ясна процедурата за това.
       Предвид гореизложеното, моля да извършите проверка по поставените въпроси като ме уведомите за резултата от проверката и уведомите своевременно и г-н Стоянов за становището си. Първоначалното си запитване г-н Стоянов е подал до Министерството на външните работи по електронната поща от името на ЕТ"Харалампи Стоянов-Софтис".
       С уважение,

                                     МАЯ МАНОЛОВА - (Подпис, не се чете)
                                     ОМБУДСМАН НА
                                     РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
                               страница 1 от 1

ул „Джордж Вашингтон" № 22, София 1202; тел.: 02/980 95 1О; 02/810 69 55; e-mail: priemna@ombudsman.bg

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1042

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.