Писмо от омбудсмана относно жалба № 3959 от 28.09.2015 г.
ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ[РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
     ОМБУДСМАН
ИЗХ. № 3959/28.09.2015 г.]
                         ДО
                         Г-Н ХАРАЛАМПИ СТОЯНОВ
                         ул. „Георги Бакалов" № 17, вх, 7, ет. 1,
                         ап. 80
                         гр. Варна 9010     Относно: Жалба № 3959/2015 до омбудсмана на Република България     УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯНОВ,


     Запознах се с жалбата Ви, в която се оплаквате от липсата на отговор по Ваше запитване към директора на дирекция „Консулски отношения" към Министерство на външните работи във връзка с възможностите за извършване на официални преводи на документи без сключен договор с министерството.
     Като Ви благодаря за доверието в институцията на омбудсмана, Ви припомням, че омбудсманът се застъпва с предвидените в Закона за омбудсмана средства, когато с действие или бездействие се засягат или нарушават правата и свободите на гражданите от държавните и общинските органи и техните администрации, както и от лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги. С цел да Ви бъда полезен, отправих писмо до г-н Раковски Лашев, директор на дирекция „Консулски отношения", за извършване на проверка относно отправеното от Вас запитване и липсата на отговор.                         КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ -
                         ОМБУДСМАН НА
                         РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
(Подпис - не се чете)
(Печат: Администрация, Омбудсман, Република България)страница 1 от 1


ул. „Джордж Вашингтон" № 22, София 1202, тел. 02/980 95 10; 02/810 69 55; e-mail: priemna@ombudsman.bg

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/621

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.