Мой имейл, с който изпращам на Омбудсмана платежно за разходи за разрешен достъп до информация (02.02.2017)

From: Harry Stojan <softis@softisbg.com
Reply-to: softis@softisbg.com
To: delovodstvo@ombudsman.bg
Cc: priemna@ombudsman.bg
Subject: РЕШЕНИЕ № 94xx - 01 / 31.01.2017 г.
Date: Thu, 02 Feb 2017 14:47:56 +0200
       Госпожо Омбудсман,

       Приложен към настоящето, а във връзка с Ваше РЕШЕНИЕ № 94xx - 01 от 31.01.2017 г., изпращам pdf файл с отпечатано платежно нареждане за заплащане на разходите за предоставяне на достъп до обществена информация в размер на 0.27 /двадесет и седем стотинки/ лв. .

       Х. Стоянов


       PDF document attachment (h_stojanov_platezhno_narezhdane_predostavjane_obshtestvena_informacija_ot_ombudsmana.pdf)


Потвърждение за получаване:

From:       Delovodstvo <delovodstvo@ombudsman.bg>
To:          softis@softisbg.com
Subject:   Read-Receipt: РЕШЕНИЕ № 94xx - 01 / 31.01.2017 г.
Date:        Thu, 2 Feb 2017 14:56:16 +0200 (EET)

The message sent on February 2, 2017 2:47:56 PM GMT+02:00 to delovodstvo@ombudsman.bg with subject "РЕШЕНИЕ № 94xx - 01 / 31.01.2017 г." has been displayed. This is no guarantee that the message has been read or understood.

          mail disposition report attachment

Reporting-UA: 10.100.113.196; ZimbraWebClient - FF49 (Win)/8.0.6_GA_5922
Original-Recipient: rfc822;delovodstvo@ombudsman.bg
Final-Recipient: rfc822;delovodstvo@ombudsman.bg
Original-Message-ID: <1486039676.2487.8.camel@softisbg.com>
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1030

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.