Отговор от ВАП на напомнящото ми писмо от 03.02.2014 г.ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА
Отдел „Надзор за законност"

Пр.пр. №703/2012 г.- II
София. 6.2.2014 г.
/Моля, цитирайте при кореспонденция/

До   ХАРАЛАМПИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ
ул. «Г. Бакалов» 17 вх.7 ет.1 ап.80
9010 Варна


          Във връзка с Ваше писмо от 3.2.2014 г. Ви уведомявам, че Върховната административна прокурат[у]ра се е произнесла с резолюция от 11.12.2012г., че не са налице основания за извършване на действия по надзора за законност от прокуратурата. С оглед произнасянето на прокуратурата, при липсата на данни за нови факти, въпросите които поставяте не са основание за предприемане на действия от прокуратурата.
          Уведомен сте с писмо от 4.4.2013г. на Върховна административна прокуратура за възможността да оспорите на основание чл.186 ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, в случай че засяга или може да засегне Ваши права, свободи или законни интереси.


ПРОКУРОР:
/М. Беремска/
(Печат: Република България, Върховна административна прокуратура)


София 1062, бул. „Ал. Стамболийски" № 18, тел. 02/ 80 05 618, факс 02/ 80 05 676


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/464

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.