Писмо от Омбудсмана до МВнР, 28.09.2015 г.

Сканирано копие
(Копието получих на 07.02.2017 г.)


             ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

       [РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
       ОМБУДСМАН
       изх. № 3959/28.09.15г.]
                                     ДО
                                     Г-Н РАКОВСКИ ЛАШЕВ
                                     ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
                                     „КОНСУЛСКИ ОТНОШЕНИЯ" КЪМ
                                     МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ
                                     РАБОТИ
                                     ул. "Александър Жендов" № 2,
                                     гр. София 1113


       Относно: Жалба № 3959/2015г. до омбудсмана на Република България


       УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛАШЕВ,

       До омбудсмана на Република България постъпи жалба от г-н Харалампн Стоянов Стоянов, в която се посочва, че на 17.08.2015г. същият е подал до Вас запитване по електронната поща във връзка с възможностите за извършване на официални преводи на документи без сключен договор с министерството, но към настоящия момент няма получен отговор. От приложеното към жалбата копие от запитването е видно, че е отправено от ЕТ"Харалампи Стоянов-Софтис".
       Предвид горното, моля да извършите проверка дали запитването е вече разгледано, както и дали е подготвен и изпратен отговор по него.
       С уважение,

                                     КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ - (Подпис, не се чете)
                                     ОМБУДСМАН НА
                                     РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ
                               страница 1 от 1

ул „Джордж Вашингтон" № 22, София 1202; тел.: 02/980 95 10; 02/810 69 55; e-mail: priemna@ombudsman.bg

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1039

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.