Писмо от Омбудсмана от 06.07.2016 г.

Сканиран оригинал

                                   ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

[РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
       ОМБУДСМАН
изх. № 3959/06.07.16 г.]
                                                 ДО
                                                 Г-Н ХАРАЛАМПИ СТОЯНОВ
                                                 ул. „Георги Бакалов" № 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
                                                 гр. Варна 9010


       Относно: Жалба № 3959/2015 до омбудсмана на Република България


       УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯНОВ,
       Поради недоволство Ви от първия отговор по Ваше запитване, изпратихме повторно писмо до г-н Раковски Лашев. В институцията беше получен отговор от началника на на отдел „АОГ" към дирекция „Консулски отношения". Писмото е изпратено с копие и до Вас, но въпреки това бих искала да Ви информирам за изложеното становище:
       Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (Утвърден с ПМС 184 от 1958 г., обн., ДВ, бр. 73 от 12.09.1958 г., изм., бр. 10 от 4.02.1964 г., бр. 77 от 28.09.1976 г., бр. 96 от 7.12.1982 г„ бр. 77 от 4.10.1983 г., бр. 103 от 25.12.1990 г.)(Правилникът) е и единственият нормативен акт, който регламентира дейността по извършването на преводи на документи и други книжа в разпоредбите на чл. 2а и определя специфични права и задължения на МВнР в тази връзка. Българското законодателство не съдържа друг регламент за преводите и преводаческата дейност по отношение правоспособността на лицата, извършващи преводи, и преводаческа дейност. Законодателството не определя функции на друг административен орган във връзка с извършване на преводи.
       В изпълнение на правомощията по чл. 2а, ал. 2 от Правилника, че „Министерството на външните работи, респективно отдел "Консулски", може да възлага с договор преводите да се извършват от държавни, обществени, кооперативни и частни фирми" е издадена и Заповед № 95-00-152/31.05.2012 г. При издаването й, министърът на външните работи е действал в рамките на определената му от закона компетентност, както и при условия на оперативна самостоятелност, доколкото друг държавен орган няма определени нито изпълнителски, нито контролни функции във връзка с преводите и преводаческата дейност.
       През 2013-2014г по инициатива на ДКО при МВнР свика смесена комисия, с представители на МП, МО, Асоциация на Преводачите и Съюза на Преводачите за изготвянето на проект за нормативен акт, регламентиращ преводаческата дейност и статута на преводача. По реда на действащия правилник, фирмите могат да се регистрират за преводачески услуги и да извършват такива, а МВнР от своя страна да заверява подписите на преводачите, работещи към фирмите, единствено и само по

                                                 страница 1 от 2
ул „Джордж Вашингтон" № 22, София 1202, тел 02/980 95 10, 02/810 69 55, e-mail: priemna ombudsman.bg


отношение на документи и други книжа, посочени в глава II от Правилника . Ръководството на МВнР е предприело стъпки за изготвяне на нов устройствен правилник, след приемане на поправките в закона за дипломатическата служба. В дирекция „Консулски отношения"ще се приеме нова структура като в отдел „АОГ"ще се съхранява база данни на фирмите за преводи и преводачи по езици /регистър/. Същото се прави и за оторизираните лица от общините в страната и др, държавни институции.
       След проучване на европейската практика и след констатацията на смесената комисия, че професията на преводача не може да бъде регламентирана със закон, ДКО прие модел за регистрация на преводачите и фирми за преводи на МВнР на Испания. Снабдяването на официален документ, издаден от компетентен български органи предназначен за чужбина, както и от чужбина за България, с превод не би могъл да произведе своето правно действие на територията на съответната държава, за която е предназначен, ако подписът на преводача е удостоверен от „АОГ". Процесът е двуфазен и до този момент на вниманието на МВнР фирмите поставят единствено и само въпроса за извършваната от тях дейност по преводи на документи. Но самият превод, без съответната заверка от страна на МВнР, прави документа негоден за ползване в чужбина или на територията на страната.

       С уважение                         МАЯ МАНОЛОВА (Подпис, не се чете)
                                                 ОМБУДСМАН НА
                                                 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
                                                             (Печат: Република България,
                                                              Омбудсман, Администрация)                                                 страница 2 от 2
ул „Джордж Вашингтон" № 22, София 1202, тел 02/980 95 10, 02/810 69 55, e-mail: priemna ombudsman.bg

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/725

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.