Писмо от омбудсмана от 23.11.2015 г. във връзка с напомнянето ми по жалба № 3959ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
[РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОМБУДСМАН
ИЗХ. № 3959/23.11.2015 г.]
                         ДО
                         Г-Н ХАРАЛАМПИ СТОЯНОВ
                         ул. „Георги Бакалов" № 17, вх, 7, ет. 1,
                         ап. 80
                         гр. Варна 9010     Относно: Жалба № 3959/2015 до омбудсмана на Република България     УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯНОВ,


     Обръщате се към мен с повторна жалба по повод Вашето запитване, отправено до директора на дирекция „Консулски отношения" към Министерство на външните работи във връзка с възможностите за извършване на официални преводи на документи без сключен договор с министерството. Твърдите, че към настоящия момент независимо от отправеното от омбудсмана писмо до г-н Раковски Лашев не сте получили отговор.
     В отговор на жалбата Ви повторно изпратих писмо до г-н Лашев с искане за извършване на проверка по случая и своевременно уведомяване за резултатите от проверката.
     С уважение,                         МАЯ МАНОЛОВА -
                         ОМБУДСМАН НА
                         РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
(Подпис - не се чете)

(Печат: Администрация, Омбудсман, Република България)
страница 1 от 1

ул. „Джордж Вашингтон" № 22, София 1202, тел. 02/980 95 10; 02/810 69 55; e-mail: priemna@ombudsman.bg

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/626

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.