junij 2013 Archives


ДАТА: 26.06.2013 Г.
ДО
МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КРИСТИАН ВИГЕНИН

КОПИЕ ДО
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

КОПИЕ ДО
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР НА МВнР,


           Обръщам се към Вас с молба за незабавно прекратяване на следните прояви на административен произвол във Вашето министерство - Министерството на външните работи:

           Години наред МВнР сключва незаконосъобразни договори със стотици фирми за преводи (Приложение 1).
           Основанието на договорите е един отдавна остарял и неотговарящ на новите обществени отношения Правилник от 1958, посл. изм. 1990 г. (Приложение 2)
           Агенциите, сключили такъв договор по такъв Правилник, внасят в МВнР преводи за извършване на незаконосъобразна заверка на подписа на преводача (Приложение 2).
           За такава заверка се събира такса, отменена още преди няколко години (Приложение 3).
           Главните потърпевши в случая са българските граждани, които заплащат отменената такса, при това без никаква гаранция, че преводът наистина е извършен от квалифициран и опитен преводач, а не от някой студент. Последното не е мое мнение, а признание, направено от бившия външен министър Николай Младенов пред депутатите от 41-то НС на 15.06.2012 г. (Приложение 4).
           Потърпевш съм и лично аз, преводач и собственик на фирма „Софтис", законно регистрирана в Търговския регистър за извършване на официални и неофициални преводи от езиците, с които работим аз и двамата ми служители, преводачи на трудов договор. Фирмата ми вече шест месеца - от 01.01.2013 г. - незаслужено понася търпими материални и нетърпими морални щети поради остарялата нормативна уредба на преводаческата дейност в България и мудността на институциите. (Приложение 5)
           Като преводач с висше образование и дългогодишен опит имам пълното и законно право без договор с МВнР да извършвам и заверявам с печата на фирмата си официални преводи, които не са ми възложени от МВнР, от конкретните езици, изрично вписани в предмета на дейността на фирмата ми в Търговския регистър (Приложение 6).
           Настоявам да предприемете мерки за незабавно прекратяване на гореизброените прояви на административен произвол във Вашето министерство, като същевременно уведомите всички български учреждения да престанат да изискват сключен договор с МВнР за официални преводи, които не са възложени от Вашето министерство. За целта е достатъчно да приложите чл. 26 от Правилника, като публикувате съобщение на официалния сайт на МВнР, че МВнР прекратява до второ нареждане приложението на разпоредбите от Правилника, които касаят преводаческата дейност.
           В случай, че не сте в състояние да направите това, ще считам, че в МВнР умишлено се поддържа административен произвол. Около 650 преводачески агенции „избраха" да подпишат незаконосъобразния договор с МВнР - убедени с помощта на Вашето министерство и Върховния административен съд, че понятието „законност" не съществува. Нека техният „свободен избор" тежи на Вашата съвест.

С уважение,

Харалампи С. Стоянов, собственик на фирма за преводи „Софтис" - гр. Варна ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
гр. Варна - 9010
фирмен тел. 052 988 235
моб. тел. 0888 438166
email: softis@softisbg.com website: http://softisbg.com/softisbg.htm


Приложения 6 броя съгласно текста:

Приложение 1. Линк към сравнителен анализ между въпросния договор и подобен на него. При сравнението ясно се забелязват пропуските в договора на МВнР, сключван на основание чл. 2а, ал. 2 от Правилника от 1958 г.:
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/post-56.html

Приложение 2. Линк към официално становище на МВнР, където за Правилника от 1958 г. се казва, че МВнР съзнава, че "това е една отдавна остаряла правна уредба, която не отговаря на новите обществени отношения", а за заверката на подписа на преводача, че „е дейност, която не би следвало да се извършва от ведомството, не е законосъобразна и следва да бъде прекратена."

Писмо от МВнР до МС изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 г.:
http://www.softisbg.com/rennies_blog/translation-business/MVnR_12PR-1149_21032013.pdf

Приложение 3. Линк към две тарифи № 3 по ЗДТ
Тарифа № 3, отм. ДВ бр. 3/2008 г.:
http://im.cablebg.net/clients/t3mvnr00.htm
Тук има такса за заверка на подписа на преводача: чл. 16 от Раздел IV Такси за легализации на документи и заверка на преводи

Тарифа № 3, в сила от 23.04.2009 г.:
http://www.mfa.government.bg/uploads/files/TARIFA3.pdf
Тук вече няма такса за заверка на подписа на преводача

Приложение 4. Линк към стенограма от заседанието на НС, на което бившият външен министър Николай Младенов призна, че в МВнР не знаят чий подпис заверяват:

"Ние нямаме възможност за контрол върху процеса на превод - дали той се извършва действително от заявения от фирмата изпълнител - преводач или от студенти. При нас идва текст с подпис на преводача - ние не проверяваме текста, а заверяваме подписа на преводача."

Стенограма от 363-то заседание на 41-то Народно събрание, 15.06.2012 г.:
http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/7/ID/2755

Приложение 5.
Препрaтки към кореспонденцията ми и други писма и статии на преводаческа тема
http://www.softisbg.com/my_first_blog/linkove-kym-pisma-i-statii.html

Препратки към кореспонденцията с институциите на Р. Стоянова, преводач в моята фирма
http://rennie.blog.bg/novini/2013/05/12/cialata-mi-korespondenciia-s-instituciite-ot-30-07-2012-do-2.1109537

Приложение 6. Приложено отделно като PDF файл, прикачен към настоящето писмо.

Измина се една година от 15.06.2012. На този ден бившият външен министър Николай Младенов отговори на въпрос, поставен от народния представител Кирчо Димитров. Това се случи на 363-тото пленарно заседание на 41-вото Народно събрание. Въпросът беше във връзка със „слуха" за „новите изисквания" към преводаческите агенции. Народният представител дори попита „Защо от Консулския отдел не се предоставя информация на заинтересованите лица?", което е доста показателно - минали са две седмици от издаване на заповед № 95-00-152, а пред Народното събрание се говори за слух!

Въпросната заповед беше крита дълго време и не беше публикувана на сайта на МВнР. За пръв път беше публикувана там едва на 27 август, т.е. близо три месеца след издаването й!

Но датата 15.06.2012 ще остане в историята на преводаческия бранш с култовото признание на Николай Младенов, направено от най-високата трибуна:

„Ролята на Министерството на външните работи е да организира процеса, но единственото, което в действителност ние правим, е, че заверяваме подписа на преводача. Ние нямаме възможност за контрол върху процеса на превод - дали той се извършва действително от заявения от фирмата изпълнител - преводач или от студенти, дали преводът е прегледан от професионалист, ако той е свързан със специфична материя, и дали окончателният текст е редактиран професионално от друго лице, а не от преводача, ние не можем да знаем."

И още едно важно признание прави бившият външен министър - че това се извършва „при отсъствието на правна уредба за тази дейност"!

Пред народните представители от 41-вото Народно събрание е направено самопризнание за беззаконието, което върши Министерството на външните работи, но нито един народен представител не реагира на това, че „при отсъствието на правна уредба за тази дейност" МВнР заверява подписа на преводача, без да знае, дали преводът „се извършва действително от заявения от фирмата изпълнител - преводач или от студенти"!

Да речем, материята е толкова сложна, че народните представители не са разбрали, че се върши беззаконие, казано дори в прав текст („при отсъствието на правна уредба за тази дейност", „дали той [преводът] се извършва действително от заявения от фирмата изпълнител - преводач или от студенти... ние не можем да знаем").

Странното обаче е, че и Върховната административна прокуратура не обърна внимание на това самопризнание на бившия външен министър. В писмото си от 03.01.2013 цитирах горните думи на Николай Младенов, но до 04.04.2013 ВАП не откри „основания за намеса на прокуратурата по реда на надзора за законност", както в това мое писмо, така и в „последващите" ми писма до ВАП [1], [2].

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

This page is an archive of entries from junij 2013 listed from newest to oldest.

maj 2013 is the previous archive.

avgust 2013 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.