Втори имейл от Чонка Ковачева, гл. експерт, към Омбудсмана, 11.03.2016 г.

From:      Chonka Kovacheva <ch.kovacheva@ombudsman.bg>
To:          softis@softisbg.com
Subject:   Re: МВНР
Date:       Fri, 11 Mar 2016 09:05:41 +0200 (EET)


Здравейте,
новото писмо не е заведено под нов номер, тъй като не поставя различен проблем, а е свързано с другите Ви писма.Номерът му е 3959/2015г.
В случай,че скоро не получим отговор от министерството ще ги потърся по телефона за коментар и ще Ви уведомя незабавно.
С уважение,
Ч. Ковачева

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/640

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.