Омбудсман: Решение 94xx-01 / 31.01.2017 за достъп до обществена информация

Сканиран оригинал

                   ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                               РЕШЕНИЕ

                               № 94xx - 01
                         гр. София, 31.01.2017 г.

       В администрацията на омбудсмана постъпи заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. № 94ХХ-01718.01.2017г., подадено от Харалампи Стоянов Стоянов, с адрес: гр.Варна, ул. „Георги Бакалов" 17, вх. 7 ет. 1, ап. 80. Заявителят отправя искане за предоставяне на достъп до обществена информация на основание чл. 4 от Закона за достъп до обществена информация, а именно: да му бъдат предоставени копия от писмата, разменени между институцията на омбудсмана и МВнР, във връзка с жалба № 3959/2015 г., без две писма от г-н Бабов от 04.01.2016 г. и от 20.06.2016 г., с които е запознат. Искането е информацията да се предостави на хартиен носител.
       След като разгледах заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация, взех предвид следното от фактическа и правна страна:
       Според чл. 2, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти. Официална обществена информация е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи (чл. 10 от ЗДОИ), а служебна обществена информация е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и техните администрации (чл. 11 от ЗДОИ). Съгласно чл. 3 от ЗДОИ омбудсманът на Република България е задължен субект. Според чл. 7, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на омбудсмана, лицата, които са се обърнали с жалби и сигнали до омбудсмана, имат право на достъп до кореспонденцията между омбудсмана и други органи или лица във връзка с техните жалби и сигнали по реда на ЗДОИ.

       Заявлението е основателно.

       С оглед на гореизложеното и на основание чл. 28, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация във връзка с чл. 7, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на омбудсмана

                               РЕШИХ:

       РАЗРЕШАВАМ достъп до обществена информация информация на разменените между институцията на омбудсмана и МВнР писма, във връзка с жалба № 3959/2015 г., а именно: писма № 3959/ 28.09.2015г., № 3959/23.11.2015 г.и № 3959/12.02.2016 г. Достъпът до исканата информация е пълен и е предоставен под формата на копие на хартиен носител. За предоставяне на исканата обществена информация следва да се заплатят разходи, съгласно определените нормативи за разходите в ЗМФ № 1472 от 29.11.2011г., в размер на 0.27 /двадесет и седем стотинки/ лв., на касата в институцията на омбудсмана или по сметка BIC: BNBG 9661, IBAN: BG 83 BNBG 9661 3300 160 001 в Българска народна банка и да се представи платежен документ.
       Достъпът на заявителя до исканата информация да се осигури в срок до 30 дни от получаване на решението.
       Решението да се връчи на заявителя срещу подпис или да се изпрати по пощата с обратна разписка.
       Решението може да се обжалва пред Административен съд - София-град в 14-дневен срок от съобщаването му.


                                     МАЯ МАНОЛОВА (Подпис, не се чете)
                                     ОМБУДСМАН НА
                                     РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
                   (Печат: Република България, Омбудсман, Администрация)

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1028

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.