september 2013 Archives

From: Harry Stojan
Reply-to: softis@softisbg.com
To: priemna@justice.government.bg
Subject: Право да извършвам официални преводи без договор с МВнР
Date: Wed, 25 Sep 2013 21:00:48 +0300До МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО


УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР,


Благодаря за Вашето писмо изх. № 15-00-32 от 08.08.2013 г. (Препратка № 1).

Както сте разбрали от моето писмо рег. № 15-00-32/05.02.2013 г. (Препратка № 2), аз съм преводач с дългогодишен опит и собственик на фирма за преводи, законно регистрирана в Агенцията по вписванията. Сред регистрираните дейности на моята фирма е и извършването на официални преводи от и на няколко езика (Препратка № 3), които владеем аз и двамата преводачи, назначени на трудов договор във фирмата. Тази дейност според българското законодателство не е забранена, не подлежи на лицензиране и не е монопол на държавата.

В гореспоменатото си писмо посочих, че от 1994 до 2012 година моята фирма имаше сключен договор с МВнР, с който то ми възлагаше извършване на официални преводи, въз основа на чл. 2а, ал. 1 и 2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958 г. През тези години смятах договора за формалност, понеже МВнР всъщност изобщо не ми е възлагало да извършвам официални преводи. В края на 2012 г. МВнР едностранно прекрати договора. В уведомлението (Препратка № 4) се казваше, че ако желая да продължа дейността си във връзка с официалните преводи, то трябва да изпълня някакви „нови изисквания" и да сключа нов договор с МВнР. Тогава аз изпратих писмо до МВнР с копие до ВАП (Препратка № 5), в което поисках да ми бъде потвърдено, че имам право да извършвам официални преводи и без договор с МВнР, понеже разпоредбите на Правилника, въз основа на които се сключва договора, противоречат на чл. 18 и чл. 19 от Конституцията на РБ. Отговор получих първо от ВАП под формата на резолюция (Препратка № 6), пълна с некоректни твърдения, едно от които беше, че Правилникът не противоречи на съществуващата нормативна база, тъй като в нея „...няма друг нормативен акт, който да урежда подобен род обществени отношения...". Аз съответно реагирах и в писмото си до ВАП (Препратка № 7) поставих редица съществени въпроси, един от които беше дали МВнР има право да възлага работа на частни фирми, като сключва договори с тях без да е обявило търг, а в друг въпрос засегнах законосъобразността на заверката на подписа на преводача. И досега не съм получил адекватен отговор на тези въпроси, което личи от кореспонденцията ми с различни институции (Препратка № 8). Но благодарение на справки в множество източници стигнах до заключение, първо, че сключването на договор с МВнР по чл. 2а от Правилника е незаконосъобразно, понеже с този договор МВнР възлага работа (извършването на официални преводи), а договорът се сключва без обявяване на търг (обществена поръчка) и без посочване на цени и срокове, и второ, че договорът се използва от МВнР като основание министерството да заверява подписа на преводача, извършил официален превод, а тази заверка не е регламентирана нито в самия договор, нито в Правилника, нито където и да било в българското законодателство. Поради тези две причини не мога да сключа въпросния договор с МВнР.

За съжаление, всички български институции държат на този договор и вече не мога да представям свои официални преводи пред тях, въпреки законно регистрираната ми дейност и въпреки моите и на преводачите ми квалификация и опит. Затова вече девет месеца търпя както финансови, така и морални щети. Нещо повече, поради така създаденото безизходно положение щети понасят и клиентите ми във Варна, понеже в града, а може би и в цяла Североизточна България, няма друг професионален преводач, специалист по сръбски и хърватски език.

Сега нищо друго не ми остава, освен да Ви помоля да окажете съдействие да бъде възможно най-бързо отстранена пречката да извършвам гореспоменатата незабранена от закона дейност. Това би могло да стане чрез отмяна на остарелия Правилник и създаване на регистър на правоспособните преводачи, които да извършват официални преводи и да ги заверяват сами, без необходимост от последваща заверка.

С уважение,

Харалампи С. Стоянов, собственик на фирма за преводи „Софтис" - гр. Варна,
ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
9010 гр. Варна
тел. 052 988 235
моб. тел. 0888 438166
email: softis@softisbg.com
website: http://softisbg.com/softisbg.htm

P.S. Настоящето писмо отправям към Вас, понеже Министерството на правосъдието до известна степен има отношение към въпроса за официалните преводи. В периода 2006 - 2008 г. негови представители са участвали в Междуведомствена работна група, дискутирала въпроси, свързани с Правилника. С тази информация се запознах от писмо, изпратено от МВнР до МС, изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 г. (Препратка № 9). От него научих, че експертите в Междуведомствената група са стигнали до единодушно становище, което съдържа изводи, като например, че „Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа противоречи на действащата нормативна уредба и поради тази причина не може да бъде изменян и допълван. Правилникът няма законово основание за издаване и не съответства на разпоредбите на Закона за нормативните актове" или, че „Удостоверяването на подписа на преводача от страна на МВнР е дейност, която не би следвало да се извършва от ведомството, не е законосъобразна и следва да бъде прекратена." До подобни изводи бях стигнал и аз, още преди да имам достъп до гореспоменатата информация (Препратка № 10).


Препратки:
1. Писмо от МП изх. № 15-00-32 от 08.08.2013 г.:
http://www.softisbg.com/my_first_blog/mp-15-00-32-08082013.html
2. Мое писмо до НК с копие до МП:
http://www.softisbg.com/my_first_blog/2013/02/post-4.html
3. Справка за общия статус на ЕТ „Х. Стоянов - Софтис" от Търговския регистър:
http://softisbg.com/my_first_blog/softis_tyrgovski_registyr.pdf
4. Писмо от МВнР за прекратяване на договора със Софтис:
http://www.softisbg.com/my_first_blog/pismo-ot-ko-za-prekratjavane-na-dogovora-sys-softis.html
5. Мое писмо до МВнР с копие до ВАП:
http://www.softisbg.com/my_first_blog/2012/12/prodylzhavane-dejnostta-vyv-vryzka-s-prevodite-na-oficialni-dokumenti.html
6. Резолюция на ВАП:
http://www.softisbg.com/my_first_blog/rezoljucija-708-2012-vap.html
7. Писмо до ВАП в отговор на Резолюцията:
http://www.softisbg.com/my_first_blog/2013/01/otgovor-na-rezoljucija-708-2012.html
8. Препратки към кореспонденцията ми с институции:
http://www.softisbg.com/my_first_blog/linkove-kym-pisma-i-statii.html
9. Писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 г.:
http://www.softisbg.com/my_first_blog/-12pr-1149.html
10. Моя статия, засягаща въпроса за официалните преводи:
http://www.softisbg.com/my_first_blog/2012/11/shto-e-oficialen-prevod.html


Потвърждение на получаването след повторно изпращане на 29.09.2013:

From: Hristo Zahariev
To: softis@softisbg.com
Subject: Read: Molja, potvyrdete poluchavaneto! [Fwd: Право да извършвам официални преводи без договор с МВнР]
Date: Mon, 30 Sep 2013 06:23:33 +0000 (09/30/2013 09:23:33 AM)


Your message

To: Hristo Zahariev
Subject: Molja, potvyrdete poluchavaneto! [Fwd: Право да извършвам официални преводи без договор с МВнР]
Sent: Sunday, September 29, 2013 9:52:00 PM (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius

was read on Monday, September 30, 2013 9:22:31 AM (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius.


mail disposition report attachment


Final-recipient: RFC822; H_Zahariev@justice.government.bg
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: 3h8d/tkZFkezFr/Pitl2fg==
X-Display-Name: Hristo Zahariev

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

This page is an archive of entries from september 2013 listed from newest to oldest.

avgust 2013 is the previous archive.

oktober 2013 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.