Напомнящо писмо до Омбудмана от 10.03.2017 г., затова че не съм получил отговор на писмото си от 10.02.2017 г.

From: Harry Stojan <softis@softisbg.com>
Reply-to: softis@softisbg.com
To: delovodstvo@ombudsman.bg
Cc: priemna@ombudsman.bg
Subject: Жалба № 3959/2015 г. и РЕШЕНИЕ № 94xx - 01 / 31.01.2017 г.
Date: Fri, 10 Mar 2017 11:42:51 +0200
       Госпожо Омбудсман,

       Преди един месец, на 10.02.2017 г. Ви изпратих писмо по електронна поща, получено на същата дата във Вашата институция, с което Ви помолих да ме информирате „по каква причина не съм получил копие от Вашата препоръка до министъра на външните работи да предприеме действия за промяна на нормативната уредба по отношение на Правилника от 1958 г."
       Освен това, в края на споменатото писмо Ви попитах как очаквате да постъпя, за да получа копие от тази препоръка, защото не ми беше ясно, дали, за да получа копие от нея, изобщо е необходимо отново да подавам Заявление за достъп до обществена информация, след като още на 17.01.2017 г. съм изпратил такова, или трябва да постъпя по друг начин. От друга страна пък, с Решение № 94xx-01 от 31.01.2017 г. ми разрешавате „достъп до обществена информация информация на разменените между институцията на омбудсмана и МВнР писма, във връзка с жалба № 3959/2015 г."
       Понеже двата въпроса, поставени в писмото ми от 10.02.2017 г., не биха представлявали голяма сложност за Вас и едва ли би Ви затруднил отговор на тези въпроси, учуден съм, че вече цял месец не получавам отговор. Причината евентуално може да е в пощата, която да не е доставила навреме писмото. Затова, в случай че сте ми изпратили очаквания от мен отговор, а все още не съм го получил, моля да ме уведомите.
      А в случай че не сте ми отговорили, с настоящето Ви напомням, че все още очаквам да бъда информиран по тези два въпроса.

       Х. Стоянов


Потвърждение за получаване:

From:        Delovodstvo <delovodstvo@ombudsman.bg>
To:          softis@softisbg.com
Subject:   Read-Receipt: Жалба № 3959/2015 г. и РЕШЕНИЕ № 94xx - 01 / 31.01.2017 г.
Date:        Tue, 14 Mar 2017 10:24:29 +0200 (EET)

The message sent on March 10, 2017 11:42:51 AM GMT+02:00 to delovodstvo@ombudsman.bg with subject "Жалба № 3959/2015 г. и РЕШЕНИЕ № 94xx - 01 / 31.01.2017 г." has been displayed. This is no guarantee that the message has been read or understood.

          mail disposition report attachment

Reporting-UA: 10.100.113.213; ZimbraWebClient - FF51 (Win)/8.0.6_GA_5922
Original-Recipient: rfc822;delovodstvo@ombudsman.bg
Final-Recipient: rfc822;delovodstvo@ombudsman.bg
Original-Message-ID: <1489138971.3038.1.camel@softisbg.com>
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1092

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.