februar 2014 Archives

Това е мое писмо на тема „Свободната конкуренция между преводачите и фирмите", изпратено до преводачески фирми, преводачи, преводачески съюзи, държавни институции, юристи, в отговор на писмото, изпратено от Рени на 23.02.2014.

From: Harry Stojan
Reply-to: softis@softisbg.com
To: Rennie Stoyanova
Cc: ...
Subject: Re: Свободната конкуренция между преводачите и фирмите
Date: Mon, 24 Feb 2014 21:15:38 +0200


Здравейте,

Бих искал да се включа в тази дискусия, макар че фирмата ми вече няма договор с МВнР.

Що се отнася до това, дали е естествена практиката собствениците/управителите на фирми, сключили договор с МВнР, да бъдат заклети преводачи към други такива фирми и на свой ред да ползват собствениците/ управителите на другите фирми като свои заклети преводачи, смятам, че не, не е естествена. По-точно, това е съгласувана практика, която има за цел ограничаване или нарушаване на конкуренцията на пазара на преводачески услуги.

„Свободната конкуренция е крайъгълният камък за правилното функциониране на икономика, основана на свободната стопанска инициатива, каквато е европейската икономика. Поради това всякакви споразумения, които ограничават свободната конкуренция, са забранени. ... Проблемът е повече или по-малко самоочевиден, когато става въпрос за споразумения ограничаващи конкуренцията по хоризонтала (между преки конкуренти)..." (http://www.eurolegis.bg/statii_site.php?id=99&art_id=121).

При споменатата съгласувана практика собствениците/управителите на фирми, сключили договор с МВнР, да бъдат заклети преводачи към други такива фирми и на свой ред да ползват собствениците/ управителите на другите фирми като свои заклети преводачи представлява съвсем очевидно ограничаване на свободната конкуренция.

Смятам, че е належащо прекратяването на тази порочна съгласувана практика. Чл. 15, ал. 1. от Закона за защита на конкуренцията изрично посочва, че са забранени всякакъв вид споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия, както и съгласувани практики на две или повече предприятия, които имат за цел или резултат предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията на съответния пазар (http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135607845).

Разбира се, практиката, която дискутираме, може да се окаже и вид нелоялна конкуренция, забранена съгласно чл. 29 от ЗЗК, тъй като може да „е в противоречие с добросъвестната търговска практика" и да „уврежда или може да увреди интересите на конкурентите".

Освен това, собствениците на фирми за преводи, използвайки други собственици на фирми за преводи като заклети преводачи, въвеждат в заблуждение клиентите си, че „имат" заклети преводачи на много езици, а често нямат назначен дори един-единствен преводач. Тази практика също е забранена съгласно чл. 31 от ЗЗК („Забранява се въвеждането в заблуждение относно съществени свойства на стоките или услугите или относно начина на използване на стоките или предоставяне на услугите чрез твърдение на неверни сведения или чрез изопачаване на факти").

Нерядко собствениците на фирми за преводи, които използват други собственици на фирми за преводи като заклети преводачи, рекламират своите фирми, като твърдят, че извършват официални преводи на езици, за които използват именно други собственици на фирми за преводи като заклети преводачи. Такъв вид реклама е заблуждаваща съгласно чл. 33 ал. 1 от ЗЗК и е забранена съгласно чл. 32 от ЗЗК.

Ако някой не е съгласен с мнението ми, моля да изложи съображенията си, ще му бъда изключително благодарен.

Поздрави,
Хари Стоянов
http://www.softisbg.com/my_first_blog/linkove-kym-pisma-i-statii.htmlFrom: Harry Stojan
Reply-to: softis@softisbg.com
To: vap@prb.bg
Cc: priemna@justice.government.bg
Subject: Пр. пр. № 708/2012 г. - II от 6.2.2014 г.
Date: Tue, 11 Feb 2014 17:28:55 +0200
ДО ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА
Отдел „Надзор за законност"
Прокурор М. Беремска

КОПИЕ: МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО


Относно: Пр. пр. № 708/2012 г. - II от 6.2.2014 г.

Уважаема прокурор Беремска,

Благодаря за Вашия отговор на напомнящото ми писмо от 03.02.2014 г., което по принцип не съдържа други факти, освен, че не сте отговорили на писмото ми, изпратено на 10 октомври 2013 г. В края на писмото си от 10.10.2013 г. бях поставил въпрос дали има законово основание за издаване на Правилника и дали Правилникът съответства на разпоредбите на Закона за нормативните актове. Ако бяхте отворили Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958 г., щяхте да забележите, че в него никъде не се посочва въз основа на кой закон е издаден въпросният Правилник, следователно издаването му няма законово основание и това би било достатъчно основание да извършите действия по надзора за законност.

Вие обаче упорито поддържате тезата, че в нито едно мое писмо нямало никакви нови факти, че ми било отговорено с Резолюция от 11.12.2012 г., че съм бил можел да използвам възможността по чл. 186, ал. 1 от АПК (като премълчавате, разбира се, ал. 2 от същия член). С огромно огорчение констатирам, че това е субективно подхождане към едно сериозно нарушение и нежелание да се предприемат каквито и да било стъпки за установяване на законност. „След като се отнася за законоустановена компетентност, тя следва да се упражнява винаги, а не по избор или при добро желание" се казва в глава ІІ, раздел І на методиката, публикувана на сайта на Прокуратурата http://www.prb.bg/main/bg/pages/metodika/

За съжаление, Вие досега не сте имали добро желание и след всяко мое писмо сте избирали да не упражните своята компетентност.

Все пак съм оптимист и се надявам, че след това мое писмо ще подходите професионално и ще предприемете съответните действия по надзора за законност.

С уважение

Харалампи Стоянов Стоянов
собственик на ЕТ „Харалампи Стоянов - СОФТИС",
ул. „Георги Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
9010 ВАРНА

тел. 052/988-235; моб. 088/8-438-166
e-mail: softis@softisbg.com

Препратки към кореспонденция ми по темата:
http://www.softisbg.com/my_first_blog/linkove-kym-pisma-i-statii.html

Потвърждение за получаване:

From: ВАП поща
To: softis@softisbg.com
Subject: Прочетени: Пр. пр. № 708/2012 г. - II от 6.2.2014 г.
Date: Wed, 12 Feb 2014 08:15:48 +0200

Това е разписка за писмото, което изпратихте на
в 11.2.2014 г. 17:28

Тази разписка потвърждава, че съобщението е било показано на компютъра на получателя в 12.2.2014 г. 08:15

mail disposition report attachment

Final-Recipient: rfc822;softis@softisbg.com
Original-Message-ID: <1392132535.2036.5.camel@mobiltel-HP-2000-Notebook-PC>
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed


From: vap
To: softis@softisbg.com
Subject: Прочетени: Пр. пр. № 708/2012 г. - II от 6.2.2014 г.
Date: Wed, 12 Feb 2014 09:03:45 +0200

Това е разписка за писмото, което изпратихте на
в 2/11/2014 17:28

Тази разписка потвърждава, че съобщението е било показано на компютъра на получателя в 2/12/2014 09:03

mail disposition report attachment

Final-Recipient: rfc822;softis@softisbg.com
Original-Message-ID: <1392132535.2036.5.camel@mobiltel-HP-2000-Notebook-PC>
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed


From: Iva Krumova
To: softis@softisbg.com
Subject: Прочетено: Пр. пр. № 708/2012 г. - II от 6.2.2014 г.
Date: Wed, 12 Feb 2014 08:48:49 +0000 (02/12/2014 10:48:49 AM)

Вашето съобщение

   До: Iva Krumova
   Тема: Пр. пр. № 708/2012 г. - II от 6.2.2014 г.
   Изпратени: 11 Февруари 2014 г. 17:28:55 (UTC+02:00) Хелзинки, Киев, Рига, София, Талин, Вилнюс

е прочетено на 12 Февруари 2014 г. 10:48:14 (UTC+02:00) Хелзинки, Киев, Рига, София, Талин, Вилнюс.

mail disposition report attachment

Final-recipient: RFC822; iva.krumova@justice.government.bg
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: u16LPw4XqUu/38C7I6IU6w==
X-Display-Name: Iva Krumova

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

This page is an archive of entries from februar 2014 listed from newest to oldest.

oktober 2013 is the previous archive.

maj 2014 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.