december 2014 Archives


До:
ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА
Отдел „Надзор за законност"

vap@prb.bg

Копие:
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
priemna@justice.government.bg

Относно: Две години от Резолюция 708/2012 на ВАП

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Изминаха две години от 11.12.2012, когато ВАП излезе с „Резолюция по преписка 708/2012г. по описа на ВАП". Въпросната резолюция беше по повод мое писмо до началника на отдел „АОГ" в Дирекция „Консулски отношения" на МВнР. В стремежа си бързо да ми затворят устата, от ВАП ме набедиха, че оспорвам прочутата заповед на Младенов (Заповед № 95-00-152 / 31.05.2012 г.), а съм нямал право, защото „на основание чл.61, ал.3 от ЗСВ „Дело, което се разглежда от съд не може да се разглежда и от друг орган", считам че ВАП не е компетентна да се произнася по вече решения от съда спор". Обаче както тогава, така и сега съм далеч от мисълта да ровя пред ВАП въпроса със Заповед № 95-00-152. За щастие, времето реши този въпрос и той вече не съществува.

Останаха обаче нерешени въпросите с Правилника, договора по чл. 2а от Правилника и неприсъствената заверка в Д „КО" на подписите на преводачите. Първите два въпроса засягат правилник, който не е издаден въз основа или за прилагане на какъвто и да било закон и който в момента противоречи на редица действащи закони и международни конвенции, ратифицирани от България. Третият въпрос касае съвсем незаконосъобразна дейност, понеже въпросната заверка не се урежда от нито един нормативен акт.

И след всичко това (липса на законово основание за издаване, противоречие с действащата нормативна уредба, незаконосъобразна дейност), ВАП упорито настоява, че няма „основание за действия на Върховна административна прокуратура по надзора за законност", с други думи - нарушението на закона не е нарушение!

Или наистина няма нарушение?

Ако внимателно препрочетем Резолюция 708/2012, ще разберем, че монополно положение на държавата по отношение на преводите не съществува, „тъй като в съществуващата нормативна база няма друг нормативен акт, който да урежда подобен род обществени отношения, а в чл.25 от Правилника е посочено, че „Разпоредбите на т[о]зи правилник са задължителни, доколкото в сключените спогодби и споразумения с чужди страни не се предвижда друго"". Т. е., в някоя спогодба или споразумение с чужда страна е предвидено нещо различно от чл. 2а, ал. 1 от Правилника?

Обаче, за съжаление, това че ал. 1 на чл. 2а от Правилника е отменена по някакъв начин, не се разбира от нищо, освен от неясния извод на ВАП. Все пак, упоритото и продължително поддържане от ВАП на становището, „че не са налице основания за извършване на действия по надзора за законност от прокуратурата", може би означава, че Правилникът е отменен?

Дори по някакъв магически начин Правилникът да е отменен от действащото законодателство, остава договорът по чл. 2а от Правилника, с който МВнР възлага на няколкостотин агенции за преводи нещо много неясно - извършване на официални преводи. Това възлагане от самите агенции се нарича „лиценз", а от МВнР - „оторизация". С никой нормативен акт обаче не се урежда нито „лиценз", нито „оторизация" на агенции за преводи.

В такъв случай не ни остава нищо друго, освен да приемем, че МВнР раздава индулгенции на агенции за преводи въз основа на един отменен по неизвестен начин Правилник и че в това няма нищо нередно. Най-вероятно подобна логика би трябвало да приложим и към неприсъствените заверки на подписи на преводачи. Те сигурно са си също напълно законни, щом ВАП не намира основание за действие по надзора за законност?

С уважение,

Харалампи Стоянов Стоянов
собственик на ЕТ „Харалампи Стоянов - СОФТИС",
ул. „Георги Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
9010 ВАРНА

Препрaтки към кореспонденцията ми и други писма и статии на преводаческа тема: http://www.softisbg.com/my_first_blog/linkove-kym-pisma-i-statii.html

Потвърждения за прочитане:

From: Hristo Zahariev
To: softis@softisbg.com
Subject: Read: Две години от Резолюция 708/2012 на ВАП
Date: Thu, 11 Dec 2014 14:02:29 +0000 (11/12/14 16:02:29)

Your message

   To: Hristo Zahariev
   Subject: Две години от Резолюция 708/2012 на ВАП
   Sent: Thursday, December 11, 2014 4:02:07 PM (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius

 was read on Thursday, December 11, 2014 4:02:05 PM (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius.

mail disposition report attachment


Final-recipient: RFC822; H_Zahariev@justice.government.bg
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: CxcMVqtO4EK7jZHsy3Y1fA==
X-Display-Name: Hristo Zahariev

-----------------------------------------------------------

From: Лидия Герасимова
To: softis@softisbg.com
Subject: Прочетени: Две години от Резолюция 708/2012 на ВАП
Date: Thu, 11 Dec 2014 16:19:15 +0200

Вашето съобщение

    До: vap@prb.bg
    Як: priemna@justice.government.bg
    Относно: Две години от Резолюция 708/2012 на ВАП
    Изпратено: 11.12.2014 г. 16:02 ч.

беше прочетено на 11.12.2014 г. 16:18 ч..

mail disposition report attachment


Reporting-UA: prb.bg; Microsoft Outlook 14.0
Final-Recipient: rfc822;vap@prb.bg
Original-Message-ID: <1418306527.2988.4.camel@harry-HP-2000-Notebook-PC>
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

This page is an archive of entries from december 2014 listed from newest to oldest.

november 2014 is the previous archive.

marec 2015 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.