Мой отговор на имейла от Чонка Ковачева, 10.03.2016 г.

From:       Harry Stojan <softis@softisbg.com>
Reply-to:   softis@softisbg.com
To:           Chonka Kovacheva <ch.kovacheva@ombudsman.bg>
Subject:    Re: МВНР
Date:        Thu, 10 Mar 2016 20:39:10 +0200


Уважаема г-жо Ковачева,

Благодаря за информацията. Моля само за едно уточнение: заведено ли е писмото ми, което Вие наричате „жалба" като жалба и под кой номер?

С уважение,
Х. Стоянов

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/639

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.