december 2009 Archives

What will I remember about 2009?

| No Comments | No TrackBacks
First of all, I'll remember the Patty's and her parents' great victory over the clumsy and dangerous local health care system.

I'll remember 2009 as the year when I said farewell to MS on my computer and welcomed Ubuntu. My first encounter with Linux was in this year.

This was the year we got rid of our TV set.

In 2009 I built our wireless LAN. Bought my Dell mini 9 with solid state drive and SDHC card (no hard disk and no cooling fans!). Changed my nine year old Siemens C25 with Nokia 5130c-2 XpressMusic with 1GB microSDHC card.

2009 was the year we rescued the little kitten Sylvia and gave her to Theresa.

This year is important for my Croatian-Bulgarian dictionary, too. I made my first sales of the Dictionary and finished its second version (1.1.2).

And last but not least, I created my first blog in 2009.

Ubuntu 9.10 computers in Windows network

| No Comments | No TrackBacks
How to see my Ubuntu 9.10 computers from the other computers in my Windows network?

First, I should open to edit my smb.conf file:

    gksudo gedit /etc/samba/smb.conf

Next, in the Global Settings section I should enter my workgrop name, for example 'HARCOM', then my netbios (computer) name, for example 'harry-desktop':

    #============= Global Settings =============

    [global]

    ## Browsing/Identification ###

    # Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will be part of
       workgroup = HARCOM
       netbios name = harry-desktop

Then I should save the file by clicking on "File" > "Save" and Close gedit. Next I should enter samba password and restart samba with the following commands:

    sudo smbpasswd -a sambauser
    New SMB password:
    Retype new SMB password:
    sudo /etc/init.d/samba restart
     * Stopping Samba daemons ...                     [ OK ]
     * Starting Samba daemons ...                      [ OK ]

where 'sambauser' is a username used to access the Ubuntu computer from another (Ubuntu or Windows) computer.

Once I'm finished, I should be able to browse and connect to Windows shares by choosing "Files and folders" from the Main menu, opening any folder or media and selecting from the File menu "Connect to Server..."

On the Connect to Server windiow I should select Windows share service type and input the server (i.e. computer) name (e.g. harry-desktop, p4, d915), or input in the Location bar, e.g.: smb://harcom/ (Windows shares on harcom), smb://d915/ (Windows shares on d915), smb://harry-desktop/ (Windows shares on harry-desktop), smb://p4/ (Windows shares on p4) etc.

After that, from Ubuntu File Browser -> Go -> Network I could see the Windows network computers and from the Windows Explorer -> My Network places -> Entire Network -> Microsoft Windows Network I could see Windows network computers including Ubuntu computer(s). Unfortunately, this doesn't works flawlessly, especially on Ubuntu computers and/or wireless network computers (Ubuntu and Windows).

A more reliable way is to enter the IP in such a way:
For Ubuntu PCs: in File Browser Location field:
smb://192.168.1.100/
smb://192.168.1.103/
etc.

For Windows PCs: in Windows Explorer Address field:
\\192.168.1.100\
\\192.168.1.103\
etc.

If not installed yet, I should install the packages:

winbind, samba, smbfs and smbclient

If the samba package is installed but the Ubuntu computer is not seen from the Windows computers in any way, I should reinstall (for example, from Synaptic Package Manager) these packages:
    samba
    samba-common
    samba-common-bin
    libwbclient0
    python-smbc
    winbind
    smbfs
    smbclient
    nautilus-share
    libsmbclient

After that, I should reenter samba password and restart samba.

I tried many ways to make my Windows computers see my Ubuntu computers and vice versa, but the method described above only worked. Unfortunately, I had to reinstall these packages many times until I succeed to find this method.
Based on: Howto: Fix Windows share browsing issues
See also: Access Ubuntu computer from windows computer
Темата за писане на български с латиница е толкова широко засегната в българското Интернет пространство, че е безсмислено дори да я споменавам в общ план. Ще я разгледам единствено от лична гледна точка, т.е. ще представя историческия развой на използването на латиницата лично от мен за писане на български.

Първото документирано използване на латиница за писане на български от мен откривам в две тромави любовни стихотворения, които съм сътворил през лятото на 1974 г., в разгара на кандидатстудентската кампания. Вместо да си мисля за изпитите, главата ми е била пълна с любовни копнежи:

    Okite mi te vijdat siaqax.
    Syrceto mi tupti za tebe.
    Vyv synixtata mi se miarqax
    qato vylxebno prividenie.

По всичко личи, че съм се стремял да намеря максимално оползотворяване на латинските букви. Най-големият недостатък на тази първа (моя) система за писане на български с латиница е двоякото използване на буквата „i" за „и" и „й". Бих казал дори „трояко", понеже тук би спадал и „ь", но не открих потвърждение в споменатите стихотворения. Та, като се изключат буквите „й", „я", „ь" и „щ", за останалите 26 латински букви се намира пълно приложение.

От отчаяния куплет:

    Dori qogato bexe blizo,
    dori qogato be do men,
    sys svoiata lwbov pronizah
    az sobstvenoto si syrce.

разбирам, че дори за „ю" съм намерил буква - „w"!

Първата ми система за писане на български с латиница би изглеждала така (след реконструкция):

	А	A		П	P
	Б	B		Р	R
	В	V		С	S
	Г	G		Т	T
	Д	D		У	U
	Е	E		Ф	F
	Ж	J		Х	H
	З	Z		Ц	C
	И	I		Ч	K
	Й	I		Ш	X
	К	Q		Щ	XT
	Л	L		Ъ	Y
	М	M		Ь	I
	Н	N		Ю	W
	О	O		Я	IA

Изобретяването на тази система не ми донесе успех: един ден след написване на второто стихотворение се явих на приемен изпит по английски, изкарах 3,50 и не можах да вляза в английска филология.

Следващото документирано използване на латиница от мен откривам в записките си от лекциите на Иван Куцаров (сега професор) по сравнителна граматика на славянските езици през 1978-79 год. Ръкописния оригинал на записките не можах да открия, но съм запазил преписа им на машина от 1979 год. Използвал съм машината си с чешка латиница (която още предвидливо пазя:)), с която пишех на сърбохърватски (така се наричаше тогава). Поради тази причина, стриктно съм спазил стандарта от 1956 год. (разбира се, без да съзнавам). Правописът, който съм приложил обаче, е въпрос за друга тема (за българския сандхи фонетичен правопис).

Ето системата, която съм използвал през 1978-79 год.:

	А	A		П	P
	Б	B		Р	R
	В	V		С	S
	Г	G		Т	T
	Д	D		У	U
	Е	E		Ф	F
	Ж	Ž		Х	H
	З	Z		Ц	C
	И	I		Ч	Č
	Й	J		Ш	Š
	К	K		Щ	ŠT
	Л	L		Ъ	Ǎ
	М	M		Ь	J
	Н	N		Ю	JU
	О	O		Я	JA

През 1984 год. започнах работа в Изчислителния център в Девня и оттогава започна да се оформя системата за писане на български с латиница, която използвам и днес. 20 години по-късно разбрах, че я наричали „конвенция на западните слависти".

Единствената буква, която ме мъчеше най-много, беше „ъ". През тези години съм използвал три начина за отразяване на звука „ъ": с апостроф ('), със сиркумфлекс (^) и най-накрая - с буквата „Y". В редица програми и бази данни, в променливите, имената на таблици и др. на български (с латиница), съдържащи „ъ", просто съм изпускал тази буква (напр. „spisk", „registr" вместо, напр., „spisyk", „registyr" и т.н.).

Ето и последната, използвана от мен система за писане на български с латиница:

	А	A		П	P
	Б	B		Р	R
	В	V		С	S
	Г	G		Т	T
	Д	D		У	U
	Е	E		Ф	F
	Ж	ZH		Х	H
	З	Z		Ц	C
	И	I		Ч	CH
	Й	J		Ш	SH
	К	K		Щ	SHT
	Л	L		Ъ	', ^, Y
	М	M		Ь	J
	Н	N		Ю	JU
	О	O		Я	JA

Устрем

| No Comments | No TrackBacks
Ето, това се казва устрем:
Image0082.jpg


Да го наречем устойчиво развитие. Сигурност - понесъл си цялото си имущество на гърба. Напред е времето, което е безкрайно (толкова имаш до пенсия). Крачиш стабилно и непоколебимо. Брониран си срещу враговете си и ветровете на лошото време не те плашат. Не знаеш колко голям е светът и колко време ти трябва, за да стигнеш до целта си, и си самоуверен, защото тази информация не ти пълни главата. Просто няма какво да те спира, депресира и отчайва. Вървиш напред и не поглеждаш назад. Това се казва устрем...

Ribe na hrvatskom i bugarskom

| No Comments | No TrackBacks

Dok sam radio nad Hrvatsko-bugarskim rječnikom sastavio sam kraći popis riba i ostalih vodenih životinja na hrvatskom, latinskom i bugarskom:


HrvatskiLatinskiBugarski
amur Ctenopharyngodon idella бял амур
arbun Pagellus erythrinus мерджан, червен пагел
babica (baba) Blennius pavo морски паун
babuška Carassius auratus gibelio сребриста каракуда
bakalar Gadus morrhua треска
bandar... Perca fluviatilis костур, меше
barbun Mullus surmuletus барбун ивичест, барбуня
bodorka Rutilus rutilus бабушка
bolen Aspius aspius распер, харамия
brzak, varavac Alburnus lucidus уклейка, бляскавец
bucanj veliki Mola mola риба-луна
bugva Boops boops гопа
bukva Boops boops гопа
cipal bataš Mugil cephalus кефал
crni bakalar Pollachius virens сайда, американска треска
crnomorska haringa Alosa pontica карагьоз, дунавска скумрия
crvenperka Scardinius erythrophthalmus червеноперка
ćepa Alosa fallax средиземноморска финта
gavun mali Atherina boyeri атерина, сребърка
gavun obični Atherina hepsetus голяма атерина
gira Spicara smaris смарид
girica (gavun) Atherina hepsetus голяма атерина
glavoč bjelčić Gobius bucchichi ивичесто попче
glavoč crnac Gobius niger черно попче
glavoč mrkulj Gobius paganellus скално попче
glavoč pločar Gobius cobitis змиевидно попче
gof Seriola dumerilii сериола, ричола, маятико
grdobina Lophius piscatorius морски дявол, монкфиш
grdobina Lophius budegassa морски дявол
gregorac Gasterosteus aculeatus бодливка
grgeč Perca fluviatilis костур, меше
gruj pjeskaš Echelus myrus вид морска змиорка
hoba (hobotnica) Octopus vulgaris октопод
hobotnica Octopus vulgaris октопод
igla, iglica Belone belone зарган
iglan Tetrapturus belone марлин, средиземноморски копиеносец
iglun Xiphias gladius риба меч
inćun (brgljun) Engraulis encrasicholus хамсия (...аншоа)
iverak Limanda limanda лиманда
iverak zlatopjeg Pleuronectes platessa жълта писия ?
jegulja Anguilla anguilla змиорка
kanjac Serranus cabrilla морски костур
karas Carassius carassius каракуда
kavala Sciaena umbra морска врана
kijerna Epinephelus marginatus гарупа
klen Leuciscus cephalus речен кефал, клен
kokot Trygloporus lastoviza (=Trigla lyra) морска лястовица (Trigla lucerna)
kolja Pollachius pollachius люр
koljuška Gasterosteus aculeatus бодливка
komarča Sparus aurata коца, чипура (ципура), златоретица, кралска каракуда
kostelj Squalus acanthias обикновена бодлива акула, черноморска акула, морско куче
kostriješ Perca fluviatilis костур, меше
kovač Zeus faber светипетрова риба
krkuša Gobio gobio кротушка, воденичарка
krupatica Blicca bjoerkna белица, бабка
landovina (hrskavičnjače) Chondrichthyes хрущялни риби
lignje Teuthida калмари
lignjun Illex coindetii късоопашат калмар
linjak Tinca tinca лин
lipljan Thymallus thymallus липан
list Bothidae (Bothus ocellatus) калкан
lojka jadranska Alosa fallax средиземноморска финта
lokarda (plavica) Scomber japonicus кольос, испанска скумрия
losos Salmo salar сьомга
lubin (brancin) Dicentrarchus labrax = Labrax lupus лаврак обикновен
luc Euthynnus alletteratus малък тунец
mladica Hucho hucho дунавска пъстърва (сьомга)
morska mačka Scyllium canicula морска котка, морски вълк
morski psi Selachimorpha акулоподобни
moruna Huso huso моруна
muzgavac Ozaena moschata мускусен октопод
norveška (sjeverna) kozica Pandalus borealis... северна скарида
obliš, rumbač (ljuskaš) Scophthalmus rhombus средиземноморски калкан
obliš, rumbač (veliki romb) Scophthalmus maximus голям калкан
oslić Merluccius merluccius хек, мерлуза
ostriž Perca fluviatilis костур, меше
ovčica Lithognathus mormyrus спарид
palamida Sarda sarda паламуд
papalina Sprattus sprattus шпроти, трицона (цаца, копърка)
pastrva Salmo trutta fario пъстърва (речна, балканска)
pauk bijelac Trachinus draco морски дракон, голям морски дракон, голям дракон
peš Cottus gobio главоч, главач
pic Puntazzo puntazzo морска хиена
piškor (ciguf, cijuk, čig...) Misgurnus fossilis виюн, змиорче
pišmolj Merlangius merlangius (черноморски) меджид, мерланг
pjor Phoxinus phoxinus лещанка
podlanica Sparus auratus коца, чипура
podust Chondrostoma masus скобар, бойник
potočna paklara Lampetra planeri ручейна минога
rakovicа Maja squinado паякообразен рак, морски паяк
raže Rajidae скатове
riječna paklara Lampetra fluviatilis речна минога
rumbac (trupac) Auxis rochei малък тунец
salpa Sarpa salpa салпа, златоретица
sklat sivac Squatina squatina морски ангел (акула)
sklat žutan Squatina oculata морски ангел (акула)
skuša Scomber scombrus скумрия
smuđ Stizostedion lucioperca бяла риба (смадок), сулка
som Silurus glanis сом
srdela Sardina pilchardus сардина, сардела
srdelica Clupea sprattus цаца, копърка
šaran Ciprinus carpio шаран
šarun Trachurus trachurus атлантическо- средиземноморски сафрид
šarun Trachurus mediterraneus черноморски сафрид
škampi Nephrops norvegicus норвежки омари
škaram Sphyraena sphyraena европейска баракуда
škaram Sphyraena sphyraena морска щука
škarpina (škrpina) Scorpaena scrofa скорпена, скорпид, морски скорпион
škarpun, škrpun (bodeć) Scorpaena porcus черноморска скорпена
špar Diplodus annularis спарид, морска каракуда
tabinja bjelica Phycis blennoides брадата мерлуза
tabinja mrkulja Phycis phycis широкоперест налим
tarpina (trnjevača, drhtulja šarulja) Torpedo marmorata торпедо
tivuška (brkica) Noemacheilus barbatulus Lin. = Barbatula barbatula Drensky тлъстак, гулеш
tolstolobik Hypophthalmichthys molitrix бял толстолоб
trlja Mullus barbatus барбун, барбуня
tuna Thunnus thynnus червен тон, тунец
ugor (ugorac) glavan Echelus myrus вид морска змиорка
ugor, gruj Conger conger морска змиорка
ugorova majka mrkulja Gaidropsarus mediterraneus галя, морски налим
ugotica (ugotica mala, pišmoljić) Trisopterus minutus малък паут, бедна треска
ugotica dubinka (pučinka, divlja, mrkulja), pišmolj Micromesistius poutassou син мерланг, северен путас
ugotica mala prugavica Trisopterus luscus паут френски
ugotica velika (pišmolj, pešmolj, merlan) Merlangius merlangus меджид, мерланг
ukljeva, bjelica (keder) Alburnus alburnus уклейка, блескач, терзийка
ušata Oblada melanura меланура
velika pliska Chalcalburnus chalcoides брияна
velika pliska Chalcalburnus chalcoides уклей
zubac, zubatac Dentex dentex зъбар, зубан, синегрид

Zabranjeno pisanje ћирилицом

| No Comments | No TrackBacks
У Србији по новом уставу "u službenoj upotrebi su srpski jezik i ćiriličko pismo." (наводим из латиничне варијанте Устава:)). Наравно, ја сам странац и ово питање ме се не тиче. Занима ме ипак како Срби још увек и даље користе латиницу, а у Хрватској је ћирилица чак и забрањена (Вратили писмо због ћирилице). Ситуација на бугарским сајтовима на Интернету врло је слична наведеној ситуацији у Србији и Хрватској што се тиче забране (писането на латиница забранено) или обавезе (писането на кирилица е задължително). Као што сам већ рекао, ја сам странац за Србе и Хрвате, па према томе покушаћу да размотрим ово питање са моје (људске) тачке гледишта.

Забрану писања латиницом налазимо на бугарским сајтовима на Интернету више од 19 хиљада пута! Ово само по себи говори о озбиљном проблему. Хвала богу, овај проблем није мој. На мом сајту и на мом блогу НИЈЕ ЗАБРАЊЕНО ПИСАЊЕ LATINICOM. Ја сам обичан човек па мени писање latinicom не смета. Ако некоме смета, значи он има проблеме са својим идентитетом. Боји се да не изгуби свој лажни понос. Наиме, код Бугара писање ћирилицом сматра се патриотизмом. Понекад нажалост неписмени људи тако показују свој патриотизам: забрањују писање latinicom. Па и они сами признају да теже читају латиницу. Наравно, у Бугарској не постоји правопис за латинично писмо, па се ово понекад наводи као разлог забране писања latinicom. Јадни људи! Нико од оних који забрањује писање latinicom није замислио односно израчунао какви су губици Бугарске због писања ћирилицом. Колико година се већ троши пуно новца за "ћирилизацију" компјутера и софтвера. А колико времена се троши опет за ову ћирилизацију? И колико снаге? Колико ресурса? Ако је ово било порез на писање ћирилицом, то ја сам платио превише. Више од 25 година седим за тастатуром. Променио сам не памтим колико кодних таблица, стандарда, система. Ето, баш због тога видим да је забрана писања latinicom односно ћирилицом право лудило. Ако си паметан човек, размисли па скини ту забрану! Забрана није решење и забраном се не постиже жељени циљ.

How to install Windows fonts in Ubuntu

| No Comments | No TrackBacks
It's easy. Just copy .ttf files for exaple to /usr/share/fonts/truetype:

sudo cp {path_from_where_you_copy}*.ttf /usr/share/fonts/truetype

where the {path_from_where_you_copy} is for example:
/home/harry/Documents/

Then run:
sudo fc-cache -fv

If you want to integrate additional (including .ttf) fonts in the OpenOffice.org software, proceed as follows:

   1. In the File Browser go to the {openoffice_install_path}/program directory. For me, it was /usr/lib/openoffice/program, and double-click spadmin, then click 'Run'. The Printer Administration window appears.
   2. Click 'Fonts...' button at the bottom of the window.
   3. The Fonts dialog lists all fonts added for the OpenOffice.org software. You can select and remove fonts using the Remove button or add new fonts with the Add button.
   4. Click Add. The Add Fonts dialog appears.
   5. Enter the directory from which you want to add the fonts. Press the ... button and select the directory from the path selection dialog or enter the directory directly.
   6. A list of the fonts from this directory appears. Select the fonts you want to add. To add all the fonts, click Select All.
    7. To add the selected font(s) click the OK button.

That's all.


Unicode in Movable Type

| No Comments | No TrackBacks
Now I am writing in Bulgarian: Сега пиша на български. This is the Bulgarian alphabet: АаБаВвГгДдЕеЖжЗзИиЙйКкЛлМмНнОо ПпРрСсТтУуФфХхЦцЧчШшЩщЪъЬьЮюЯя. Now I am writing in Serbian with Cirillics: Сада пишем ћирилицом на српском. These are the letters that are different from Bulgarian Cyrillics: ЈјЊњЉљЏџЋћЂђ. Now I am writing in Croatian: Sad pišem na hrvatskom. These are the letters that are different from Latin letters: ŽžŠšĐđČčĆć.

Writing in Unicode now is possible thanks to SureSupport. They helped me to solve the problem with Unicode and now we can see the text in South Slavic languages. They added the following lines to my mt-config.cgi file:

PublishCharset utf-8
SQLSetNames 1

They also changed the path to Perl in my mt.cgi file to be:

#!/usr/bin/perl5.8 -w

In this way my MT installation is now using Perl 5.8.

I just finished installing Movable Type 4!

Welcome to my new blog powered by Movable Type. This is the first post on my blog and was created for me automatically when I finished the installation process. But that is ok, because I will soon be creating posts of my own!
Evo, sad idem dalje! Uredio sam ovaj clanak na sledeci nacin: kliknuo sam na naslovni link pa se otvorio prozor. Ukucao sam ovaj tekst, a zatim cu kliknuti na digme Save da ga snimim. Dakle, ovo je moj prvi blog - uspeo sam da ga stvorim, uredim i snimim!
Nazalost, ispalo da mi MySQL baza ne dozvoljava da koristim slova sa kvacicama, a za cirilicu i da ne govorimo! Nisam znao pa sam stvorio bazu sa uporedjenjem (collation) 'utf8_general_ci' umesto sa 'utf8_unicode_ci'. Ali u stvari ne znam u cemu je problem. Do sada nisam koristio MySQL bazu. Moram da pronadjem i otklonim taj problem jer mi se ne svidja da pisem bez kvacica.

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

This page is an archive of entries from december 2009 listed from newest to oldest.

januar 2010 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.