april 2016 Archives

Писмо до Омбудсмана, 11.04.2016

| No Comments | No TrackBacks

From: Harry Stojan
Reply-to: softis@softisbg.com
To: delovodstvo@ombudsman.bg
Cc: priemna@ombudsman.bg
Subject: Жалба № 3959/2015
Date: Mon, 11 Apr 2016 07:36:18 +0300       Моля, потвърдете получаването!


       Настоящето не е нова жалба, а напомнящо писмо във връзка с Жалба № 3959/2015!

                                                                 Варна,
                                                                 11.04.2016 г.


                                             ДО:
                                             ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ       Относно: Жалба № 3959/2015


       Уважаема Госпожо Омбудсман,

       След като на 07.03.2016 г. Ви помолих да ме информирате подробно какво е предприето във връзка с жалба № 3959/2015 и с предходното ми писмо от 01.02.2016 г., гл. експерт Ч. Ковачева ми отговори: „В случай,че скоро не получим отговор от министерството ще ги потърся по телефона за коментар и ще Ви уведомя незабавно". За съжаление, все още нямам информация.
       Изпращам настоящето напомняне, понеже се надявам, че можете да използвате механизми, чрез които да изискате от МВнР конкретен отговор на конкретните ми въпроси. Ясно ми е, че Вашата институция е претоварена от жалби на граждани и че Ви е трудно да решите всички случаи, но моята жалба поставя два елементарни въпроса плюс още два, породени от неадекватния отговор на г-н Бабов, които също са елементарни. Ако всичко около т. нар. „регулиране" на преводаческата дейност от страна на МВнР е наред и законосъобразно, какъв ще е проблемът на МВнР да даде конкретен и адекватен отговор на тези конкретни въпроси? Каква е пречката МВнР да даде обосновани и законосъобразни отговори?
       Не би трябвало да има проблем или пречка МВнР да направи това, но уви. Вече почти осем месеца очаквам отговор на писмото си до г-н Раковски Лашев, Директор на Дирекция „Консулски отношения", а от подаването на жалбата до Вашата институция се изминаха почти седем месеца. Моят „диалог" с МВнР се превърна в разговор със стена.
       Г-жо Омбудсман, най-настоятелно Ви моля да приложите всички механизми, с които разполагате, за да получа най-сетне желания от мен отговор от МВнР, надявам се този път - конкретен, адекватен и обоснован.

       С уважение,
             Х. Стоянов

       Прилагам: Препратка към цялата ми кореспонденция с Омбудсмана


Потвърждение за получаване:

From:       Delovodstvo
To:          softis@softisbg.com
Subject:   Read-Receipt: Жалба № 3959/2015
Date:        Mon, 11 Apr 2016 10:26:40 +0300 (EEST)

The message sent on April 11, 2016 7:36:18 AM GMT+03:00 to delovodstvo@ombudsman.bg with subject "Жалба № 3959/2015" has been displayed. This is no guarantee that the message has been read or understood.

          mail disposition report attachment

Reporting-UA: 10.100.113.186; ZimbraWebClient - FF45 (Win)/8.0.6_GA_5922
Original-Recipient: rfc822;delovodstvo@ombudsman.bg
Final-Recipient: rfc822;delovodstvo@ombudsman.bg
Original-Message-ID: <1460349378.2677.3.camel@harry-HP-2000-Notebook-PC>
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

This page is an archive of entries from april 2016 listed from newest to oldest.

marec 2016 is the previous archive.

maj 2016 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.