Идея за синдикат на преводачите


Това е съобщение, което ми беше препратено от Илка на 18.11.2014 и е свързано с идеята за създаване на синдикат на преводачите (сякаш всички преводачи са наемни работници :))

Колеги,

В предишни съобщения коментирах една идея, която беше спомената на заседание на УС на АП миналия месец, а именно - идеята за създаване на синдикат на преводачите. В продължение на тези дискусии и в резултат на запитване, което изпратих в КНСБ, с Кристина Лефтерова-Стайнова бяхме поканени на среща с г-жа Чекова, а впоследствие и с Чавдар Христов - вицепрезидент на КНСБ. Тази среща се състоя на 13 ноември 2014 г.

От разговорите, които водихме от наше лично име, представлявайки само себе си, стана ясно, че няма законови пречки за сдружаване в синдикална организация за нашата професия. Това беше фундаментален въпрос, който трябваше да бъде изяснен. Има чисто технически път, който трябва да се извърви - да се учреди синдикат, след което той да кандидатства и да бъде одобрен да стане част от КНСБ.

Има и друга процедура, чрез която двете професионални организации - АП и СПБ - могат да кандидатстват за асоциирано членство в КНСБ, но тъй като е ясно, че тези две съсловни организации са с по-различна насоченост и не могат да постигнат представителност, каквато би имал един профсъюз, първият вариант е по-удачен за целите, които професията иска да постигне. Това, обаче, не създава никакви пречки евентуалният новосъздаден профсъюз, АП и СПБ да работят в тясно сътрудничество. Напротив, надявам се, че всички професионални организации, осъществяващи дейност в областта на преводите, както и всички индивидуални преводачи ще бъдат отворени и ще работят заедно и в сътрудничество. Затова и идеята е новият професионален съюз да привлече голяма членска маса - както преводачи, които в момента не са обединени под никаква форма, така и членове от двете съсловни организации.

Има и трета възможност - всеки, който желае, да стане индивидуален член на КНСБ, но това също няма да постигне целта за представителност и няма да придаде тежест на мненията и исканията в потенциални преговори с държавни институции и други възложители / работодатели, пред които бихме искали да защитаваме позициите си.

Настоящото съобщение е с единствената цел да се сондира вашето мнение относно създаването на синдикат. Убедена съм, че на този етап това ще даде възможност за повече контакти и по-голяма представителност в диалога с институциите, който диалог не се състоя по отношение на Наредбата за съдебните преводачи. Както всички знаем становищата и на двете съсловни организации (АП и СПБ) по този въпрос бяха игнорирани. Всъщност настоящото писмо и неговите идеи идват и като резултат от безплодните опити за диалог с МП във връзка с изготвянето на Наредбата.

Давам си сметка, че създаването на една синдикална организация е трудна работа, тя изисква активни и целенасочени действия. Както вече казах моята представа за подобно начинание би била привличане на голяма членска маса, която да й придаде тежест и представителност. В никакъв случай хората не трябва да имат усещането и отношението към този синдикат като към някаква елитарна, затворена група. Напротив, според мен чрез открита комуникация по абсолютно всички въпроси без изключение, хората ще могат да бъдат убедени, че се работи за активна защита на общия професионален интерес. Но това предполага и по-активно, и по-масово участие от страна на хората. Ние с Кристина събрахме тази първоначална информация, но, ако идеята получи широка подкрепа, ще е важно да се включат максимален брой хора с идеи, мнения, предложения, критики. Всички те ще бъдат подлагани на обсъждане и гласувани напълно демократично като болшинството ще взема решенията, т.е. превес ще вземат разумните доводи и аргументи, които са убедителни за всички, а не личните мнения.

Крайно време е всички да осъзнаем, че е изключително важно да се обединим, за да си помогнем като гилдия и да защитим професията си по един по-ефективен начин.

Прилагам и няколко линка към материали, които са полезни за инициативата за създаване на синдикат. Ангажиментите през последните дни не ми позволиха да ги разгледам подробно, но ще го направя.

http://www.knsb-bg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=831:------&catid=90&Itemid=377 

http://www.knsb-bg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=829:-------&catid=90 

http://pravoto.net/material/trudovo_pravo_3/52421/p4 

Ще разпространя това съобщение до максимален брой адресати и чрез различни средства, включително и в социалните мрежи, с надеждата, че ще има добър отзвук и ще се роди нещо полезно, което има бъдеще. Както вече казах, оставам на разположение за мнения, въпроси, коментари и всякакви дискусии.

Поздрави,
Калина
(knaidenova@gmail.com)

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/583

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.