Писмо от Омбудсмана, датирано 23.12.16 г., получено на 02.01.2017 г.

Сканиран оригинал

                                     ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                                          ДО
[РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ                   Г-Н ХАРАЛАМПИ СТОЯНОВ
ОМБУДСМАН                                     ул. "Георги Бакалов" № 17, вх. 7, ет. 1,
ИЗХ. № 3959/23.12.16 г.]                     ап. 80
                                                          гр. Варна 9010


       Относно: Жалба № 3959/2015 до омбудсмана на Република България


      УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯНОВ,


       Обръщате се отново към мен като изразявате недоволството си от отношението на институцията към Вас и, както посочвате, „нежеланието за оказване на искрено и позитивно съдействие" да получите отговор на поставените от Вас въпроси лично от г-н Раковски Лашев.
       В писмата си молите да Ви препратя копия от кореспонденцията си с Министерството на външните работи, касаеща Вашата жалба, и да предприема необходимите стъпки за отмяна на Правилника за легализациите, заверките и преводите /ПЛЗПБ/, тъй като е остарял и неприложим. Накрая напомняте и за искането си да получите отговор на двата допълнителни въпроса от Министерството, касаещи същия проблем, които вече сте поставили в писмо до омбудсмана.
       Във връзка с искането Ви да получите копия от писмата, разменени между институцията и МВнр, бих искала да Ви обърна внимание на разпоредбата на чл. 7, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на омбудсмана, съгласно която лицата, които са се обърнали с жалби и сигнали до омбудсмана, имат право на достъп до кореспонденцията между омбудсмана и други органи или лица във връзка с техните жалби и сигнали по реда на Закона за достъп до обществена информация.
       По повод молбата за отмяна на Правилника и посочените от Вас действия, предприети от г-н Пенчев, установих, че действително са отправени в доклада за дейността на институцията препоръки относно цитирания по-горе Правилник. Уверявам Ви, че този проблем е на вниманието ми и вече е отправена препоръка до министъра на външните работи да предприеме действия за промяна на нормативната уредба по отношение на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с ПМС 184 от 1958 г.
       Относно отговора на поставените два въпроса, както вече Ви уведомих, същите съм цитирала в писмо до МВнР, на което е получен отговор като копие от същия съм Ви изпратила приложено.

       С уважение,                                   МАЯ МАНОЛОВА      (Подпис, не се чете)
                                                             ОМБУДСМАН НА
                                                             РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
                   (Печат: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОМБУДСМАН, АДМИНИСТРАЦИЯ)

                                                            страница 1 от 1

ул. „Джордж Вашингтон" № 22, София 1202; тел. 02/980 95 10; 02/810 69 55, e-mail: priemna@ombudsman.bg

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/990

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.