Трети имейл от Чонка Ковачева, гл. експерт към Омбудсмана, 11.04.2016 г.

From:     Chonka Kovacheva <ch.kovacheva@ombudsman.bg>
To:         softis@softisbg.com
Subject:  (no subject)
Date:      Mon, 11 Apr 2016 16:14:32 +0300 (EEST)


Уважаеми господин Стоянов,
новото Ви писмо от 11.04.2016г. е получено в институцията на омбудсмана, но все още няма отговор от Министерството на външните работи на последното, отправено от нас запитване по Вашата жалба.
Както Ви посочих, след получаване на отговор от министерството веднага ще Ви уведомя и ще Ви го препратя.

гл. експерт Ч. Ковачева

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/690

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.