Четвърти имейл от Чонка Ковачева, гл. експерт към Омбудсмана, 13.06.2016 г.

From:     Chonka Kovacheva <ch.kovacheva@ombudsman.bg>
To:       softis@softisbg.com
Subject:
Date:     Mon, 13 Jun 2016 15:44:32 +0300 (EEST)


Уважаеми г-н Стоянов,
уверявам Ви, че периодично отправям запитвания към Министерството на външните работи за получаване на отговор по жалбата Ви. Надявам се на отговор в най-скоро време.
гл. експерт Ч. Ковачева

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/712

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.