Имейл от Чонка Ковачева, главен експерт към Омбудсмана, 10.03.2016 г.

From:       Chonka Kovacheva <ch.kovacheva@ombudsman.bg>
To:           softis@softisbg.com
Subject:    МВНР
Date:        Thu, 10 Mar 2016 14:38:16 +0200 (EET)


Уважаеми г-н Стоянов,
Във връзка с последната Ви жалба до омбудсмана, Ви уведомявам, че е отправено ново писмо до МВНР, в което изрично са поставени Вашите въпроси. След получаване на отговор ще Ви пиша незабавно.Изрично е посочено, че желаем и Вие да бъдете уведомени за становището на министерството. Към настоящия момент все още нямаме получена информация.
С уважение,
гл. експерт Ч. Ковачева

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/638

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.