Заявление до Омбудсмана за достъп до обществена информация, 17.01.2017 г.

Сканиран оригинал

                                           ДО
                                           ОМБУДСМАНА
                                           НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


                               ЗАЯВЛЕНИЕ
             ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

                   От ХАРАЛАМПИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ
       Адрес за кореспонденция: ул. „Георги Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80, 9010 ВАРНА
       Телефонен номер: 052/988-235, gsm: 088/8-438-166, е-mail: softis@softisbg.com       Уважаема г-жо Омбудсман,

       На основание чл. 24, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация желая да ми бъде предоставена наличната във Вашата институция информация, свързана с жалба № 3959/2015 г.

       Във връзка с това, желая да ми бъдат предоставени копия от писмата и имейлите, разменени между Вашата институция и МВнР (копия от всички писма и имейли, включително придружаващи такива, които сте изпратили до МВнР и сте получили от тях) във връзка с жалба № 3959/2015, в периода от 22.09.2015 г. до настоящия момент (без двете писма от г-н Бабов от 04.01.2016 г. и 20.06.2016 г., с които съм се запознал и които съм коментирал в писмата си до Вас, съответно от 01.02.2016 и 27.06.2016).

       Желая да получа исканата от мен информация в следната форма:
       - копия на хартиен носител;
       - като алтернатива на горната предпочитана форма, в случай че имате възможност и че смятате за законосъобразно, а и ако Ви е по-удобно, съгласен съм да получа само по имейла файлове в pdf, jpg или друг подходящ формат, съдържащи копия от гореспоменатите писма и имейли.

       Варна,
       Дата: 17.01.2017 г.      С уважение: (Х. Стоянов, подпис)

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/993

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.