avgust 2013 Archives

From: Harry Stojan
Reply-to: softis@softisbg.com
To: vap@prb.bg
Cc: priemna@justice.government.bg
Subject: Отговор до ВАП на Вх. № 708/2012 г. II/7.6.2013 г. , с копие до МП
Date: Mon, 26 Aug 2013 20:36:18 +0300


ДО
ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА
ПРОКУРОР М. БЕРЕМСКА

КОПИЕ: МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО


Уважаема г-жо Беремска
,

В писмо Вх. № 708/2012 г. II от 7.8.2013 г. Вие твърдите, че Върховна административна прокуратура се е произнесла с резолюция от 11.12.2012 г. по пр.№ 708/2012 г. и че становището, изготвено от Междуведомствена работна група през 2006г. - 2008г., не е основание за действия на Върховна административна прокуратура по надзора за законност.

За съжаление, споменатата резолюция е приета прибързано и твърденията в нея са некоректни. В свое писмо, изпратено в отговор на тази резолюция на 03.01.2013 г. обосновавам защо е така и поставям седем ключови въпроса, на които до ден-днешен не съм получил ясен отговор от ВАП. Самият аз си дадох отговор, публикуван тук:
http://www.softisbg.com/my_first_blog/2013/03/davam-jasen-otgovor-na-sedemte-vyprosa-postaveni-na-vap.html

Що се отнася до становището, изготвено от Междуведомствена работна група през 2006 - 2008 г., то само' по себе си може и да не е основание за действия на Върховна административна прокуратура по надзора за законност, но дейността на МВнР по извършване на заверка на подписите на преводачите, спомената в това становище, наистина е незаконосъобразна, понеже не е регламентирана в българското законодателство, включително и в архаичния и неадекватен Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958 г. Този факт би бил достатъчно основание за действия на Върховна административна прокуратура по надзора за законност.

Основание за действия на Върховна административна прокуратура по надзора за законност би трябвало да бъде и договорът, който МВнР сключва с фирми (агенции) за преводи съгл. чл. 2а от споменатия правилник. С този договор МВнР възлага на тези фирми извършване на официални преводи. В такъв случай МВнР би следвало да обявява търг, но не обявява.

Надявам се този път Върховна административна прокуратура да изпълни дълга си и да предприеме съответните действия по надзора за законност.


С уважение,

Харалампи Стоянов,
ул. „Георги Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
9010 ВАРНА


Препрaтки към кореспонденцията ми и други писма и статии на преводаческа тема:
http://www.softisbg.com/my_first_blog/linkove-kym-pisma-i-statii.htmlПотвърждение за получаване от МП:

From: Lilia Stratieva
To: softis@softisbg.com
Subject: Read: Отговор до ВАП на Вх. № 708/2012 г. II/7.6.2013 г. , с копие до МП
Date: Tue, 27 Aug 2013 08:53:52 +0000 (08/27/2013 11:53:52 AM)


Your message

     To: Lilia Stratieva
     Subject: Отговор до ВАП на Вх. № 708/2012 г. II/7.6.2013 г. , с копие до МП
     Sent: Monday, August 26, 2013 8:36:18 PM (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius

was read on Tuesday, August 27, 2013 11:53:08 AM (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius.


mail disposition report attachment


Final-recipient: RFC822; L_Stratieva@justice.government.bg
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: 2oNgIdR1NkyynoLEGhUEag==
X-Display-Name: Lilia StratievaПотвърждение за получаване от ВАП:

From: ВАП поща
To: softis@softisbg.com
Subject: Прочетени: Отговор до ВАП на Вх. № 708/2012 г. II/7.6.2013 г. , с копие до МП
Date: Tue, 27 Aug 2013 12:01:45 +0300


Това е разписка за писмото, което изпратихте на
в 26.8.2013 г. 20:36

Тази разписка потвърждава, че съобщението е било показано на компютъра на получателя в 27.8.2013 г. 12:01

mail disposition report attachment


Final-Recipient: rfc822;softis@softisbg.com
Original-Message-ID: <1377538578.2512.3.camel@harry-mini9>
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed


Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

This page is an archive of entries from avgust 2013 listed from newest to oldest.

junij 2013 is the previous archive.

september 2013 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.