Писмо от Омбудсмана, 02.02.2017 г.

Сканиран оригинал

             ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

      [РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
      ОМБУДСМАН
      изх. № 3959/02.02.17]
                                     ДО
                                     Г-Н ХАРАЛАМПИ СТОЯНОВ
                                     ул."Георги Бакалов" № 17, вх. 7, ет. 1,
                                     ап. 80
                                     гр. Варна 9010


       Относно: Жалба № 3959/2015 до омбудсмана на Република България


       УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯНОВ,

       С настоящото писмо отново бих искала да изразя съжаление, че не намирате получените от Вас със съдействието на институцията на омбудсмана отговори от Министерството на външните работи на Република България на дословно цитираните от мен Ваши въпроси за адекватни и компетентни. Считам, че изразеното в тях становище не е лично мнение на конкретния служител, който е подписал писмото-отговор, а е израз на цялостната политика на институцията в съответната област. Предвид това не намирам основание да отправя отново същите въпроси на служител, който е заменил на конкретната длъжност директор на дирекция „Консулски отношения" отговорилия Ви служител.
       Във връзка с подаденото заявление за достъп до обществена информация в съответствие с предвидените в Закона за достъп до обществена информация срокове и други изисквания ще получите изрично решение за получаване или отказ на достъпа.
       По отношение на Правилника, вече Ви уведомих, че по повод постъпила в институцията жалба, е отправена препоръка до министъра на външните работи да" предприеме действия за промяна на нормативната уредба по отношение на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с ПМС 184 от 1958 г. Не бих могла обаче да сезирам Конституционния съд с искане за установяване на неговата противоконституционост както предлагате, тъй като знаете, че съгласно разпоредбата на чл, 150, ал. 3 от Конституцията на Република България омбудсманът може да се обърне към Конституционния съд само с искане за установяване на противоконституционност на закон, с който се нарушават права и свободи на гражданите. Предвид тези ограничени правомощия на омбудсмана да сезира КС и предишният обществен защитник не се е обръщал към съда с такова искане.

       С уважение,                             МАЯ МАНОЛОВА (Подпис, не се чете)
                                                       ОМБУДСМАН НА
                                                       РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ                                     страница 1 от 1

ул „Джордж Вашингтон" № 22, София 1202; тел.: 02/980 95 1О; 02/810 69 55; e-mail: priemna@ombudsman.bg

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1036

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.