Продължаване дейността във връзка с преводите на официални документи (6)

Сканиран оригинал
Разговор с Приемна на МВнР

По електронна поща!
17.08.2015 г.

До МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
Г-н Раковски ЛАШЕВ, Директор на
Дирекция „Консулски отношения"
consular@mfa.bg

Копие (само за сведение!):
ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА
Отдел „Надзор за законност"
vap@prb.bg

Относно: Продължаване дейността във връзка с преводите на официални документи

Г-н Лашев,

Вече трета година се опитвам чрез кореспонденция с вашата дирекция да получа от МВнР потвърждение за това, че имам право да продължа дейността си във връзка с преводите на официални документи, без да сключвам договор с министерството, но досега не съм получил такова потвърждение. Аз съм професионален преводач от Варна с 35-годишен опит, специалист съм по сърбохърватски език от 1980 г. с диплома от СУ, собственик на фирма за преводи от 1994 г., но след като през 2012 г. по неясни причини прекратихте 18-годишния ми договор с МВнР, аз и колегите от фирмата ми бяхме несправедливо лишени от право да извършваме официални преводи. Множество наши клиенти се принуждаваха да пътуват до София и да изминават хиляда километра в двете посоки, за да се снабдят с официален превод на документи, неподлежащи на никаква заверка от вашата институция. Следователно, от незаслуженото наказание, на което бях подложен от ваша страна, страдаха и много други хора - колегите ми от моята фирма и моите клиенти.

След като на 14.08.2015 г. за пореден път се наложи да отпратя клиенти, нуждаещи се от спешен официален превод от хърватски език, бяхме принудени да потърсим актуална информация във връзка с този сериозен проблем. Моя колежка се обади до приемната на МВнР, понеже вашите телефони не отговаряха, и оттам я увериха, че вече не сключвате договори за извършване на официални преводи.

Моля да бъда информиран по-подробно за процедурата, по която занапред аз и колегите от моята фирма бихме могли да извършваме официални преводи от и на езиците, по които сме специалисти, и да не връщаме клиентите си необслужени.


Поздрав,
Хари Стоянов,
професионален преводач,
специалист по сърбохърватски език от 1980 г.
собственик на фирма за преводи „Софтис"

Потвърждения за получаването:

From: Consular@mfa.bg
To: softis@softisbg.com
Subject: Read: Продължаване дейността във връзка с преводите на официални документи
Date: Mon, 17 Aug 2015 12:25:23 +0300

Your message was read on Monday, August 17, 2015 9:25:23 AM UTC.

         mail disposition report attachment (ATT00001)

Final-recipient: RFC822; Consular@mfa.bg
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: zOwj8YbB1UezEmLQ9WLWGw==
X-Display-Name: =?koi8-r?B?5MnSxcvDydEgIuvPztPVzNPLySDP1M7P28XOydEi?=

--------------------------------------------------------------------------------------

From: Лидия Герасимова
To: softis@softisbg.com
Subject: Прочетени: Продължаване дейността във връзка с преводите на официални документи
Date: Mon, 17 Aug 2015 15:06:33 +0300

Вашето съобщение

     До:  consular@mfa.bg
     Як:  vap@prb.bg
     Относно:  Продължаване дейността във връзка с преводите на официални документи
     Изпратено:  17.8.2015 г. 12:24 ч.

беше прочетено на 17.8.2015 г. 15:06 ч..

         mail disposition report attachment

Reporting-UA: prb.bg; Microsoft Outlook 14.0
Final-Recipient: rfc822;vap@prb.bg
Original-Message-ID: <1439803477.2501.3.camel@harry-HP-2000-Notebook-PC>
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/603

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.