МВнР писмо № 13ПР-427 до МС


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

ПОСТОЯНЕН СЕКРЕТАР

Изх. № 13ПР-427/25.03.2013 г.
На Ваш изх. № 625/13


ДО
Г-ЖА СОНЯ БОЖИКОВА
НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "ПРИЕМНА"
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ


КОПИЕ: ДО
Г-Н ХАРАЛАМПИ СТОЯНОВ
Ул."Георги Бакалов" № 17, вх. 7, ет. 1, ап.80
E-mail: harry@softis.com

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БОЖИКОВА,

Във връзка с подаден сигнал за корупция от страна на г-н Харалампи Стоянов бихме желали да Ви уведомим за следното:
Въведените с заповед 95-00-152/2012 г. нови изисквания при възлагане извършването на официални преводи е продиктувано от: липсата на правила и регламентация за контрол върху качеството на извършваните преводи, наличие на много оплаквания за некачествени преводи, отправени директно към Министерството, както и от заведени съдебни дела за некачествени преводи, произвели тежки последици върху правните и имуществени интереси на ползвателите на преводите, както и върху дейността на самите преводачи. Наред с това, преводите на официални документи и книжа произвеждат действие и в чужбина и представят България в много области на обществения и стопанския живот, култура, образование, наука, здравеопазване, индустрия, инвестиции, участие в европейски и световни проекти и т.н. За това, като начин за контрол върху преводите, Министерство на външните работи разработи и прие мерки за гарантиране качеството на преводаческите услуги, въведени в типов договор за възлагане на официален превод и списък на необходимите документи за сключване на договор за превод. Конкретните мерки се отнасят до осигуряване на техническите и човешките ресурси за гарантиране качеството на преводите, проследимост на преводаческата услуга, отговорност за точността, пълнотата и оформлението на преводите, надеждни комуникации и техническо оборудване за извършване на преводите и др. Такива мерки вече са наложени като добри практики в преводаческия бизнес в редица държави-членки на ЕС и са в основата на Европейския стандарт EN 15038:2006, възприет и от България като стандарт БДС EN 15038:2006.

Важно е да се отбележи, че съгласно чл. 2а, ал. 1 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на други книжа", който цитирате Министерство на външните работи, сключва договори за възлагане извършването на преводи на официални документи в отношения на принципа на свободно договаряне. Въведените със Заповед 95-00-152/ 2012 г. изисквания следва да се прилагат единствено и само от фирмите, сключили договори с Министерството за предоставяне на преводачески услуги. Решението за това дали фирмата да сключи или не, договор е изцяло нейно и МВнР няма правомощията и не задължава никоя от тях да сключва договор за превод на официални документи.

Също така, бихме желали да Ви информираме, че цитираната в писмото заповед, вече беше обжалвана пред компетентните съдебни власти, като в определението (№ 1134 от 24.012013 г.) на Върховния административен съд, един от посочените мотиви, за отхвърляне на жалбата като неоснователна е именно липса на нормативно вменено задължение на Министъра на външните работи да удовлетворява заявени искания от страна на преводаческите агенции, а напротив, касае се за отношения на свободно договаряне и независимо от това, че едната страна е публично-правен субект, не може да се приеме, че заповедта представлява властническо волеизявление с непосредствен ефект върху правната сфера на трети лица.

София, 25.03.2013 г.

25.03.2013 г.

(Печат: Министерство на външните работи, Република България)
(Подпис, не се чете)
Иван Сираков
Постоянен секретар
[Вярно с електронно подписания оригинал]

София 1113, гл. "Александър Жендов" 2, тел. 870 32 08, факс 870 З4 28
e-mail: ivan.sirakov@mfa.bg

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/153

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.