Имейл от 22.02.2013 до МС относно сигнал за корупция


From: Harry Stojan
Reply-to: softis@softisbg.com
To: anticorruption@government.bg
Subject: neobraboten signal № 2836 ot 22.11.2012
Date: Fri, 22 Feb 2013 18:10:31 +0200


Здравейте,

Преди три месеца пуснах сигнал, който има номер 2836, но статусът му все още е Необработен и няма входящ номер.
Бихте ли ме информирали какво е станало със сигнала ми и защо все още няма входящ номер.

Поздрав,
Х. Стоянов

P.S. По-долу копирам съдържанието на сигнала:
Сигнал № 2836
От дата 22.11.2012 г.
Статус Необработен
Входящ номер
ЕГН **********
Жалбоподател Харалампи Стоянов Стоянов
Адрес ул. Георги Бакалов 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80 [Варна]
Тел. номер 0888438166
Е-поща softis@softisbg.com
Администрация, срещу която е сигнал Министерство на външните работи
Лице, срещу което е сигнал Николай Младенов
Позиция на лицето, срещу което е сигнал министър
Дата на корупционния акт 31.5.2012 г.
Вид/тип на корупционния акт Конфликт на интереси
Приблизителна стойност на корупционния акт над 1000лв.
Описание
Съгласно чл. 2а, ал. 1 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, "Преводите на документите и другите книжа в страната се извършват от Министерството на външните работи", а съгласно чл. 2а, ал. 2 "Министерството на външните работи, респективно отдел "Консулски", може да възлага с договор преводите да се извършват от държавни, обществени, кооперативни и частни фирми".

Министърът на външните работи със Заповед № 95-00-152 / 2012 г. утвърждава проект на типов договор за възлагане извършването на официални преводи на документи и други книжа за нуждите на консулското обслужване в Министерството на външните работи. Към тази заповед има приложен Списък на необходимите документи за сключване на договор за възлагане извършването на официални преводи на документи и други книжа, т. 2 от който гласи: "Документ за сертификация по международните европейски стандарти EN 15038 за контрол на качеството на предоставяните услуги (задължителен от 1 юли 2013 г.)."

Цената за сертифициране на една фирма е около 3000 лв (примерна оферта: http://rumix.eu/Downloads/15038.pdf). Ако задължително се сертифицират над 1000 фирми, сумата, която фирмите ще платят за сертифициране е около 3 млн. лв.

Смятам, че задължителното сертифициране на фирмите за преводи се прави под натиска, оказан върху министъра на външните работи от сертифициращите фирми по неизвестен начин. Известно е обаче, че стандартът не е задължителен.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/218

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.