Имейл от 28.05.2013 до МВнР с копие до много агенции, медии, партии и др.


Здравейте,
Моля, бихте ли потвърдили, че сте наясно с наличието на следните проблеми, свързани с извършването и заверката на преводите на документи (официалните преводи):
- използване на негоден правилник за легализациите, заверките и преводите;
- сключване на фиктивни договори с преводачески фирми;
- отказ от публикуване на списъците с преводачи, съхранявани в МВнР (фиктивни?) - основна пречка за създаване на публичен регистър на преводачите;
- липсващи приложения към заповед № 95-00-152;
- измислени „нови изисквания към агенциите за превод";
- незаконна „заверка на подписа на преводача" и др.

Някои от тези проблеми са дългогодишни, а други - от миналата година. За наличието на два от тях вече има потвърждение от МВнР - за правилника и за заверката. За правилника - "това е една отдавна остаряла правна уредба, която не отговаря на новите обществени отношения", за заверката на подписа на преводача - "Удостоверяването на подписа на преводача от страна на МВнР е дейност, която не би следвало да се извършва от ведомството, не е законосъобразна и следва да бъде прекратена."

Цитатите са от писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 г. от постоянния секретар на МВнР г-н Иван Сираков до г-жа С. Божикова от Приемна на Министерски съвет. Сканиран оригинал на писмото:

Остава да се осъзнае наличието и на останалите проблеми, свързани с извършването и заверката на официални преводи, както и да се премине към конкретни действия:
- прекратяване събирането на такса за незаконосъобразната „заверка на подписа на преводача";
- прекратяване на практиката да се сключват незаконосъобразни договори на основание отдавна остарелия правилник;
- „разсекретяване" на списъците с преводачи (да не са фиктивни наистина?);
- публикуване на официално изявление, че няма никакви „нови изисквания" (може например да се използва формулировката на ЕК по петициите, вж. линк)

Оттам насетне предстои предприемане на действия, които излизат извън компетенциите на МВнР, за което е уведомена Приемна на МС.

Препратки:
1. За т.нар. „нови изисквания":
Становище на Европейската комисия по петициите, че т.нар. „нови изисквания" са били просто едно "намерение" на бившия външен министър Н. Младенов

2. За незаконната такса „заверка на подписа на преводача":
Старата Тарифа № 3, отм. ДВ бр. 3/2008 г.
Тук има такса за заверка на подписа на преводача: чл. 16 от Раздел IV Такси за легализации на документи и заверка на преводи
Новата Тарифа № 3, в сила от 23.04.2009
Тук вече няма такса за заверка на подписа на преводача

Моля, бихте ли обяснили докога ще бъдат обирани гражданите и фирмите потребители на официални преводи с такса, отменена още преди няколко години? Още по-неприятното е, че това беззаконие се върши не само в МВнР на РБ, а и в дипломатическите ни мисии по цял свят (българските посолства и консулства). В РБ таксата е от 15 до 30 лв., а в чужбина - същата цифра в евро.

Таблица на сайта на МВнР: Такси и срокове за обработка на документи

3. За липсващите приложения към заповед № 95-00-152:
Ето как е правилно да се публикуват приложения към заповед - обърнете внимание как ясно е обозначено, че става дума за приложение към заповед
или така

А ето как са публикувани т.нар. приложения към заповедта, с която уж се въвеждат "новите изисквания" - обърнете внимание, че липсва задължителното обозначение, т.е. по нищо не личи, че това са приложения към заповед: [1], [2]

Къде тогава са приложенията към Заповед № 95-00-152/2012 г. на бившия външен министър Николай Младенов? А сега, моля разгледайте внимателно самата заповед и обърнете внимание на две неща:
- в заповедта няма нито дума за изисквания - нито нови, нито стари;
- заповедта е за нуждите на консулското обслужване, а то не се извършва в МВнР на РБ, а в чужбина - вж. Конвенцията за консулските отношения, подписана и от България:


Очакваме потвърждение, че сте наясно с наличието на изброените проблеми и че ще предприемете конкретни мерки по отстраняването им.

Поздрави,
Хари и Рени Стоянови, фирма за преводи „Софтис", гр. Варна

Защо ние от фирма „Софтис" не желаем да подновим договора си с МВнР - историята на едно трудно решение

Препрaтки към кореспонденцията на Хари Стоянов с институциите и негови статии на преводаческа тема

Препрaтки към кореспонденцията на Рени Стоянова с институциите във връзка с преводаческите проблеми

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/231

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.