Писмо от МС № 2711/12 от 28.03.2013 до Рени Стоянова


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
№ 2711/12
ДО
Г-ЖА РЕНЕТА СТОЯНОВА
E-mail: rennie@softisbg.com
28.03.2013

           УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,


           В Министерския съвет на Република България по електронната поща постъпиха Вашите сигнали относно проект на Закон за консулското съдействие и консулските услуги, качен за обществено обсъждане на интернет портала за обществени консултации.
           Бъдете сигурна, че подхождаме с отговорност към всички получени изложения на гражданите.
           Като продължение на предходната ни кореспонденция - наш отговор изх. № 2711/12 от 13.12.2012 г. и писма изх. № 2711/12 от 14.09.2012 г., № 2711/12 от 29.01.2013 г. и № 2711/12 от 12.03.2013 г., и както Ви уведомихме с последното, предоставихме изложенията Ви, по компетентност, на имащата отношение институция - Министерството на външните работи (МВнР).
           В резултат получихме отговор изх. № 12ПР-1149 от 21.03.2013 г., подписан от г-н Иван Сираков - постоянен секретар на МВнР, който е с копие и до Вас. Уточнява се, че дейността на дирекция „Консулски отношения" на МВнР относно реда за заверки и легализации на официални документи, предназначени за ползване в чужбина и на такива документи, необходими за представяне пред компетентните български власти, се урежда от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, приет с ПМС № 184/1958 г.
           Акцентира се, че съгласно действащата нормативна уредба и по-специално Закона за нормативните актове, необходимо е тълкуване от страна на Министерството на правосъдието - Съвет по законодателството, относно реда, по който така посоченият правилник може да бъде изменен, допълнен или отменен, доколкото същият не е издаден във връзка с приложение на определен закон. От МВнР изразяват становище, че това е остаряла правна уредба, която не отговаря на новите обществени отношения, но не може с лека ръка да се предложи отмяна на действащите правила, доколкото с тях се урежда и редът за легализация на официални документи, предназначени за чужбина, издадени от различни държавни институции и обществени организации и която не засяга единствено и само дейността на преводите на тези документи. Преценката е, че премахването на действащата нормативна уредба, без въвеждане на нова такава относно реда за легализация на тези документи, ще доведе до вакуум в тази дейност на държавата, което от своя страна ще накърни интересите на редица физически и юридически лица, нуждаещи се от съответното оформяне на официалния документ, предназначен за ползване в чужбина, и такива документи, изготвени от чужбина и предназначени за ползване на територията на страната.
           Информирани сме, че с цел намиране на правилен изход от създалата се ситуация, от страна на министерството е направен преглед на различните документи, подлежащи на легализация и съответно нуждаещи се от превод. Имаме уверението, че към момента на проучването МВнР работи, съвместно с други ведомства, за въвеждане на нови правила, които постепенно да доведат до отпадане необходимостта от заверка, легализации и превод на определени официални документи. По този начин приложното поле на правилника ще бъде значително стеснено, което ще позволи създаване на нова уредба по заверка и легализация на останалите официални документи, и като резултат - до отмяна на действащия нормативен акт.
           В същото време се отбелязва, че въпросът за реда, по който правилникът може да бъде изменен или отменен, е дискутиран нееднократно между компетентните администрации. Последното такова обсъждане е проведено в периода 2006-2008 г., когато е била сформирана Междуведомствена работна група с представители на МВнР, Министерството на правосъдието (МП), Министерството на образованието и науката (МОМН), Министерството на държавната администрация и държавната реформа (структура, съществувала към онзи момент). Изразеното тогава единодушно становище на експертите в Междуведомствената група е съдържало следните изводи:
           - Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа противоречи на действащата нормативна уредба и поради тази причина не може да бъде изменян и допълван. Правилникът няма законово основание за издаване и не съответства на разпоредбите на Закона за нормативните актове;
           - уредбата на статута на преводачите може да стане само чрез закон, но нито една от държавните институции (МВнР, МП, МОМН) не е поела ангажимент сама да изработи такъв проект. Това е могло да се извърши от специалисти, с каквито посочените ведомства не са разполагали. Изразено е становище, че основна роля в изготвянето на нов нормативен акт трябва да имат Съюзът на преводачите и Асоциацията на преводачите, както и регистрираните юридически лица с нестопанска цел - различните асоциации на преводаческите агенции и фирми;
           - удостоверяването на подписа на преводача от страна на МВнР е дейност, която не би следвало да се извършва от ведомството, не е законосъобразна и следва да бъде прекратена. Съобразно Закона за нотариусите и нотариалната дейност и съответните разпоредби на ГПК, заверката на подписа на преводача трябва да се извършва от нотариусите;
           - относно последващо удостоверяване на извършен в България превод, предназначен за чужбина, е било изразено становище, че това може да се извършва посредством заверка „апостил" на МП, с който се потвърждава предходна нотариална заверка на подписа на преводача.
           В настоящия отговор от страна на МВнР се декларира готовност за ново обсъждане на проблема и намиране на решение, съвместно с други компетентни по въпроса ведомства, сдружения на преводачите и на фирмите, занимаващи се с преводаческа дейност, без обаче да се вменява на министерството задължението то да предложи и изработи само съответната правна регламентация на обществени отношения, които излизат извън кръга на неговите правомощия и компетенции.
           Благодарим Ви, че се обърнахте към администрацията на Министерския съвет на Република България.

             С уважение,           НАЧАЛНИК НА
           ОТДЕЛ „ПРИЕМНА"
(СОНЯ БОЖИКОВА)
(Подпис, не се чете) (Печат, не се чете)


Съгласувал: (Подпис, не се чете)
(Д. Раяновоа)
Изготвил: (Подпис, не се чете)
(Л. Ангелова)

София, Бул. „Дондуков" №. 1, тел, 940-24-33, 940-24-15, факс 981-08-95

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/155

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.