Писмо от Комисията по външна политика на Народното събрание

From: KVP
Reply-to:
To: softis@softisbg.com, rennie@softisbg.com
Subject: отговор на писмо
Date: Thu, 25 Jul 2013 17:18:09 +0300


Уважаеми господин Стоянов и уважаема госпожо Стоянова,

Приложено Ви изпращам отговор на Ваши писма вх.№ ПГ-3194-Х-2/27.06.2013 г. и № ПГ.3194-Р-4/27.06.2013 г., постъпили в Комисията по външна политика на Народното събрание, чрез Информационно-административен център на Парламента.

С уважение, Секретариат на КВПРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
42 НАРОДНО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА
ПРЕДСЕДАТЕЛ

КВП-353-05-13
25.07.2013 г.

ДО
ГОСПОДИН ХАРАЛАМПИ СТОЯНОВ

ДО
ГОСПОЖА РЕНЕТА СТОЯНОВАУВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯНОВ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,


          В Комисията по външна политика, чрез информационния административен център на Народното събрание постъпиха копия на вашите писма до Министъра на външните работи Кристиан Вигенин.
          Бих искал да ви съобщя, че в отговор на въпрос поставен от народния представител Деница Златева на парламентарен контрол, проведен на 5 юли т.г. и в рамките на изслушване на министър Кристиан Вигенин пред Комисията по външна политика на 17 юли т.г., министърът на външните работи информира народните представители относно съществуващите дългогодишни проблеми в преводаческата дейност.
          Министър Кристиан Вигенин пое ангажимент да се запознае в детайли с въпросите, поставени от всички заинтересовани страни в бранша. Посочи, че основана цел ще бъде постигането на равнопоставеност на субектите.
          На 27 юни в МВНР е проведена среща с представители на браншови, преводачески и фирмени организации, на която са изслушани мнения и предложения, които ще бъдат анализирани.
          Министърът на външните работи заяви готовност да инициира създаването на междуведомствена работна група за подготвянето на законопроект за преводаческата дейност.
          Важно е такъв законопроект да бъде подкрепен и приет от 42-рото Народно събрание. Надявам се да бъде осигурена максимална прозрачност и публичност при обсъждането му.


С уважение, (подпис, не се чете)
Янаки СтоиловНародно събрание на Република България, пл. "Княз Александър I" № 1, София 1169
тел.: 9393182, факс: 9393754; e-mail:kvp@parliament.bg, web-site: www.parliament.bg

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/321

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.