Писмо от КО от 20.12.2012

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

ДИРЕКЦИЯ "КОНСУЛСКИ ОТНОШЕНИЯ"

     Изх. № КОВ-23-00-12/20.12.12 г.


ДО
Г-Н ХАРАЛАМПИ СТОЯНОВ
ЕТ „ХАРАЛАМПИ СТОЯНОВ -
СОФТИС"

КОПИЕ:
ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА
ПРОКУРАТУРА


     УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯНОВ
,

     Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (Утърден с ПМС 184 от 1958 г., обн., ДВ, бр. 73 от 12.09.1958 г., изм., бр. 10 от 4.02.1964 г., бр. 77 от 28.09.1976 г., бр. 96 от 7.12.1982 г., бр. 77 от 4.10.1983 г., бр. 103 от 25.12.1990 г.)(Правилника) е и единствения нормативен акт, който регламентира дейността по извършването на преводи на документи и други книжа в разпоредбите на чл. 2а и определя специфични права и задължения на МВнР в тази връзка. Българското законодателство не съдържа друга регламентация за преводите и преводаческата дейност по отношение правоспособността на лицата, които извършват преводи, организация на дейността, отговорности и др.
Законодателството не определя и на друг административен орган функции във връзка с извършване на преводи.
     В изпълнение на правомощията по чл.2а, ал.2 от Правилника, че „Министерството на външните работи, респективно отдел "Консулски", може да възлага с договор преводите да се извършват от държавни, обществени, кооперативни и частни фирми" е издадена и Заповед № 95-00-152/31.05.2012 г. При издаването й, министърът на външните работи е действал в рамките на определената му от закона компетентност, както и при условия на оперативна самостоятелност, доколкото друг държавен орган няма определени нито изпълнителски, нито контролни функции във връзка с преводите и преводаческата дейност.
     Новопредложените изисквания имат правното си основание в чл.2а, ал. 3 и 4 от Правилника, съгласно които „Министерството на външните работи чрез отдел "Консулски" осъществява контрол върху качеството на преводите и оформянето на преведените документи и други книжа...", а в същото време, „...Лицата, които извършват преводи във фирмите, сключили договор за преводи с Министерството на външните работи, се определят от ръководителите на тези фирми". За да гарантира това качество при създадения модел на работа, където МВнР сключва договори с фирми, които организират преводачески услуги (ведомството не сключва отделни договори с преводачите), единственото възможно решение е министерството да ангажира фирмите, с които сключва договори сами да гарантират качеството на предоставяните от тях услуги и да носят отговорност за това.
     Новият договор не засягат права, свободи или законни интереси на граждани или юридически лица, тъй като той е предоставен на свободната воля и преценка на доставчиците на преводачески услуги да решат дали да го сключат. С него не се ограничават свободата и интересите на заинтересованите лица по упражняване на дейност за извършване на преводи и предоставяне на преводачески услуги, както и за ползване на такива услуги от страна потребителите.
     Снабдяването на официален документ, издаден от компетентен български органи предназначен за чужбина, както и от чужбина за България, с превод не би могъл да произведе своето правно действие на територията на съответната държава, за която е предназначен, ако преводът не бъде заверен. Процесът е двуфазен и до този момент на вниманието на МВнР фирмите поставят единствено и само въпроса за извършваната от тях дейност по преводи на документи. Но самият превод, без съответната заверка от страна на МВнР прави документа негоден за ползване в чужбина или на територията на страната.
     Необходимо е да обърнем внимание, че по реда на Правилника фирмите могат да сключат договор за преводачески услуги с МВнР и да извършват такива, а МВнР от своя страна да заверява подписите на преводачите, работещи към фирмите, единствено и само по отношение на документи и други книжа, посочени в глава II от Правилника. МВнР няма отношение към преводаческата дейност като цяло или към всички преводи по принцип. Преводът е последната фаза от оформянето, легализирането и заверката на документ, единствено и само предназначен за или от чужбина.
     Въвеждането на правила относно контрола върху официалните преводи, МВнР има за цел да защити интересите на гражданите като ползватели на преводаческите услуги и по-никакъв начин не се намесва в преводаческия бизнес.

12/20/2012

Х (Подпис, не се чете)
ЗА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "КО"
БОЖИДАРА СЪРЧАДЖИЕВА
[Щемпел: ВЯРНО С ЕЛЕКТРОННО ПОДПИСАНИЯ ОРИГИНАЛ]
(Печат: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ, ДИРЕКЦИЯ „КОНСУЛСКИ ОТНОШЕНИЯ")


София 1113, ул. „Александър Жендов" 2, тел. 971 70 89, факс 971 36 29,
e-mail: consular@mfa.government.bg

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/48

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.