Отговор от ВАП на писмото ми от 02.10.2013 г.ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА


Вх. № 708/2012 г. II
4.10.2013 г.
София
/Моля, цитирайте при отговор/

До ХАРАЛАМПИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ
ул. «Г. Бакалов» 17 вх.7 ет.1 ап.80
9010 Варна


           Във връзка с Ваше писмо от 3.10.2013г., което не съдържа данни за нови факти, Ви уведомявам, че не са налице основания за извършване на действия по надзора за законност от прокуратурата.
           Не е необходима изрична законова разпоредба относно начина, по който МВнР оформя преводите, извършени на основание договорите по чл.2а ал.2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.

ПРОКУРОР: (Подпис, не се чете)
/М.Беремска/
(Печат: Република България, Върховна административна прокуратура)


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/368

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.