Напомняне с искане за информация относно причината, по която не съм получил копие от препоръка до МВнР, 10.04.2017 г.

From: Harry Stojan <softis@softisbg.com>
Reply-to: softis@softisbg.com
To: delovodstvo@ombudsman.bg
Cc: priemna@ombudsman.bg
Subject: Напомняне с искане за информация относно причината, по която не съм получил копие от препоръка до МВнР
Date: Mon, 10 Apr 2017 12:47:03 +0300


       Моля, потвърдете получаването и предайте настоящето на г-жа Омбудсман!

       Госпожо Омбудсман,

       Преди два месеца Ви изпратих писмо, в което изразих своя интерес от Вашата препоръка до министъра на външните работи да предприеме действия за промяна на нормативната уредба по отношение на Правилника от 1958 г., а също така Ви зададох въпрос как да постъпя, за да получа копие от тази препоръка.
       Причината да Ви изпратя писмото си от 10.02.2017 г. беше тази, че в писмото си до мен, датирано 23.12.16 г., посочвате, че „вече е отправена препоръка до министъра на външните работи да предприеме действия за промяна на нормативната уредба по отношение на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с ПМС 184 от 1958 г." За съжаление, не ми стана ясно кога е отправена тази препоръка, както и от кого. Предположих, че Вие сте отправили тази препоръка във връзка с моята жалба, тъй като посочвате, „че този проблем е на вниманието" Ви. Понеже на 17.01.2017 г. изпратих до Вас Заявление за достъп до обществена информация, с което поисках да ми бъдат предоставени копия от писмата и имейлите, разменени между Вашата институция и МВнР във връзка с жалба № 3959/2015, в периода от 22.09.2015 г. до настоящия момент, и на 07.02.2017 г. получих копия от тези писма, сред които не открих Вашата препоръка до МВнР, се обърнах към Вас с писмото си от 10.02.2017 г.
       След като не получих от Вас отговор в рамките на един месец, на 10.03.2017 г. Ви изпратих напомнящо писмо по електронна поща, чието получаване беше потвърдено от Вашата институция на 14.03.2017 г. В това писмо отново се поинтересувах за причината, поради която не съм получил копие от споменатата препоръка до министъра на външните работи, и Ви попитах как очаквате да постъпя, за да получа копие от тази препоръка.
      С настоящето отново напомням, че все още очаквам да бъда информиран от Вас по тези два въпроса.

       Х. Стоянов

       Прилагам линкове към:
       1. Писмото ми до Омбудсмана, изпратено на 10.02.2017:
http://www.softisbg.com/my_first_blog/pismo-do-ombudsmana-10022017.html
       2. Напомнящото ми писмо до Омбудсмана от 10.03.2017:
http://www.softisbg.com/my_first_blog/pismo-do-ombudsmana-10032017.html
       3. Цялата ми кореспонденция с Омбудсмана:
http://www.softisbg.com/my_first_blog/linkove-kym-pisma-i-statii.html#korespondencija_s_ombudsmanaПотвърждение за получаване:

From:        Delovodstvo <delovodstvo@ombudsman.bg>
To:          softis@softisbg.com
Subject:   Read-Receipt: Напомняне с искане за информация относно причината, по която не съм получил копие от препоръка до МВнР
Date:        Mon, 10 Apr 2017 13:36:26 +0300 (EEST)

The message sent on April 10, 2017 12:47:03 PM GMT+03:00 to delovodstvo@ombudsman.bg with subject "Напомняне с искане за информация относно причината, по която не съм получил копие от препоръка до МВнР" has been displayed. This is no guarantee that the message has been read or understood.

          mail disposition report attachment

Reporting-UA: 10.100.113.35; ZimbraWebClient - FF49 (Win)/8.0.6_GA_5922
Original-Recipient: rfc822;delovodstvo@ombudsman.bg
Final-Recipient: rfc822;delovodstvo@ombudsman.bg
Original-Message-ID: <1491817623.2970.3.camel@softisbg.com>
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayedNo TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1135

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.