Писмо от КО за прекратяване на договора със Софтис

Към моя отговор


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

ДИРЕКЦИЯ „КОНСУЛСКИ ОТНОШЕНИЯ"

Изх. № КОА-21-00-165/26.11.2012г.
Препоръчано, с обратна разписка

ДО
„Харалампи Стоянов -
Софтис ЕТ"
ул.Георги Бакалов
№17,вх.7,ет.1,ап.80


   УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

     Със заповед № 95-00-152 / 31.05.2012 г. на Министъра на външните работи са въведени, считано от 01.07.2013 година, нови изисквания за условията, при които Министерството на външните работи може да възлага извършването на преводи на документи съгласно чл.2а, ал.2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.
     Ето защо Ви уведомяваме, че на основание чл.10 от договор № 165, сключен между управляваната от Вас фирма и Министерството на външните работи на 17.01.2002г., прекратяваме действието на същия, считано от 01.01.2013 година.
     В случай, че желаете да продължите дейността във връзка с преводите на официални документи, може да отправите предложение чрез „Приемна" на Министерство на външните работи, към което да бъдат приложени всички необходими документи, посочени в списък, публикуван на официалния сайт на Министерството на външните работи.

     С уважение,
Началник отдел „АОГ" (Подпис, не се чете)
В. Дечева
(Печат: Република България, Министерство на външните работи, Дирекция „Консулски отношения")


София 1113, ул. „Александър Жендов" 2, тел. 971 70 89, факс 971 36 20
e-mail: consular@mfa.government.bg

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/45

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.