Писмо от Омбудсмана, 18.05.2017 г.

Сканиран оригинал

             ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

      [РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
      ОМБУДСМАН
      изх. № 3959/18.05.17]
                                     ДО
                                     Г-Н ХАРАЛАМПИ СТОЯНОВ
                                     ул."Георги Бакалов" № 17, вх. 7, ет. 1,
                                     ап. 80
                                     гр. Варна 9010


       Относно: Жалба № 3959/2015 до омбудсмана на Република България


       УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯНОВ,

       По повод на искането Ви да получите копие от отправената от институцията на омбудсмана препоръка до министъра на външните работи да предприеме действия за промяна на нормативната уредба по отношение на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, бих искала да Ви информирам, че препоръката е отправена във връзка с постъпила до омбудсмана жалба от гражданин.
       Следва да имате предвид, че съгласно разпоредбата на чл. 7 от Правилника за организацията и дейността на омбудсмана кореспонденцията между омбудсмана и лицата, които се обръщат към него с жалби и сигнали, е неприкосновена, не подлежи на проверка и не може да бъде използвана като доказателствено средство в никакви производства. Важно е също да знаете, че лицата, които са се обърнали с жалби и сигнали до омбудсмана, имат право на достъп до кореспонденцията между омбудсмана и други органи или лица във връзка с техните жалби и сигнали по реда на Закона за достъп до обществена информация.
       Предвид горното не бих могла да Ви предоставя копие от изпратената препоръка, а само Ви информирах за това действие от страна на институцията.

       С уважение,                         МАЯ МАНОЛОВА (Подпис, не се чете)
                                                 ОМБУДСМАН НА
                                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

          (Печат: Администрация, Омбудсман, Република България)                               страница 1 от 1
ул „Джордж Вашингтон" № 22, София 1202; тел.: 02/980 95 1О; 02/810 69 55; e-mail: priemna@ombudsman.bg

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1253

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.