Резолюция 708/2012 на ВАП


Към моя отговор на Резолюцията


ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРАВх. №708/2012г. - II
София .............2012г.


РЕ3ОЛЮЦИЯ
По преписка 708/2012г. по описа на ВАП
София, 11.12.2012г.     Преписката е заведена във връзка с постъпил сигнал от г-н Харалампи Стоянов - едноличен собственик на ЕТ „Харалампи Стоянов - СОФТИС" срещу заповед № 95-00-152 от 31.12.2012г. на Министъра на външните работи на Република България, с която са утвърдени - Типов договор за възлагане на официални преводи на документи и други книжа и списък с необходимите документи за сключване на договор за възлагане и извършване на официални преводи на документи и други книжа.
     Досежно атакуваната заповед на външния министър, състав на Върховния административен съд в свое Определение 1317 от 23.10.2012г. по адм.дело 8093/2012г. е приел, че посочената заповед представлява вътрешно - служебен акт на министерството във връзка със сключването на договори за извършване на преводи на документи и други книжа, на които министерството извършва легализиране и заверяване съгласно чл.1 и чл.2а от Правилника за легализации и заверките и преводите на документи и други книжа, ДВ бр.96/1982г. /Правилника/
     Поради изложеното и на основание чл.61, ал.3 от ЗСВ „Дело, което се разглежда от съд не може да се разглежда и от друг орган", считам че ВАП не е компетентна да се произнася по вече решения от съда спор.
     Що се отнася до останалите разсъждения в жалбата на г-н Стоянов за монополно положение и противоречие на чл.2а от Правилника с Конституцията на Република България, считам че липсва такова противоречие и монополно положение на държавата, тъй като в съществуващата нормативна база няма друг нормативен акт, който да урежда подобен род обществени отношения, а в чл.25 от Правилника е посочено, че „Разпоредбите на тази правилник са задължителни, доколкото в сключените спогодби и споразумения с чужди страни не се предвижда друго".
     В този смисъл Правилника се явява проекция на установения в международните договори и споразумения ред за превод, легализация на документи и други книжа с необходимата доказателствена сила или удостоверителен характер.
     Съгласно чл.5, ал.4 от основния закон, тези договори, споразумения и спогодби са част от вътрешното право на страната и имат предимство пред нормите на вътрешното законодателство, които им противоречат.
     В ал.2 на чл.2а от Правилника е посочено, че „Министерството на външните работи респективно отдел „Консулски" може да възлага с договор преводите да се извършват от държавни, обществени, кооперативни и частни фирми, а лицата които извършват преводи в министерството съгласно ал.4 на чл.2а от Правилника се определят от министъра.
     На основание предоставените му правомощия Министъра на външните работи е издал посочената заповед, като проекта на Договор за извършване на официални преводи и списъка с необходимите документи са неразделна част от заповедта и следва да се представят от всички физически и юридически лица, желаещи да осъществяват такава дейност.
     В този смисъл и с оглед разпоредбата на чл.16 а от Параграф 1 на Допълнителните разпоредби към Закона за обществени поръчки /ЗОП/, считам че /„Официален превод" е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи"/ считам че за извършването на „официален превод" следва да имате сключен договор с Министерството на външните работи в случай, че желаете да извършвате на официални преводи.
     По изложените съображения, приемам че липсват основания за по нататъшна намеса на прокуратурата по реда на надзора за законност и преписката следва да се прекрати.
     Препис от резолюцията да се изпрати на г-н Харалампи Стоянов на посочения в писмото адрес.


ПРОКУРОР: (Подпис, не се чете)
Г. КАМБУРОВ
(Печат: ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА
ПРОКУРАТУРА, Република България)


Към моя отговор на Резолюцията

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/47

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.