Съобщение във връзка с петиция 0701/2012

CM_PETI
ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014


Комисия по петиции30.1.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0701/2012 внесена от Аделина Чернаева (с българско гражданство), относно новите изисквания за сертификация на преводаческите агенции в България

1. Резюме на петицията

Вносителката посочва, че българският министър на външните работи възнамерява да въведе редица задължителни изисквания за преводачески агенции, включително притежанието на свидетелство DIN EN 15038-2006-08. Тя посочва, че съгласно законодателството на ЕС това е задължително само за фирми, плащащи ДДС и работещи по проекти на ЕС или с няколко министерства. Съответно тя счита това изискване за необосновано.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 2 октомври 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 януари 2013 г..

DIN EN 15038-2006-08 е европейски стандарт, чиито основни изисквания са следните:


-- преводачът следва да превежда на неговия роден език и


-- всички писмени преводи трябва да бъдат проверени от друг преводач/редактор (принцип „четири очи").


На първо място следва да се припомни, че съответствието с европейския стандарт (EN) винаги е доброволно.


На второ място следва да се отбележи, че вносителката на петицията протестира срещу намерението на българския министър на външните работи да въведе редица задължителни изисквания за преводаческите агенции. На този етап мярката не е официално приета и следователно не се създават правни задължения за преводаческите агенции в България.


Ето защо, към този момент Комисията не може да предприеме никакви допълнителни действия в рамките на тази петиция.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/159

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.