Писмо № 625/13 от МС

Към моя отговор


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
№ 625/13
11-03-2013
ДО
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

КОПИЕ:
Г-Н ХАРАЛАМПИ СТОЯНОВ
ВАРНА - 9000
УЛ. „ГЕОРГИ БАКАЛОВ" № 17,
ВХ. 7, ЕТ. 1, АП. 80
E-MAIL: harry@softisbg.com
E-MAIL: softis@softisbg.com
     УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


     В Министерския съвет на Република България по електронната поща постъпи сигнал от г-н Харалампи Стоянов, относно заповед № 95-00-152/2012 г., издадена от министъра на външните работи.
     На основание чл. 112 - Глава осма „Предложения и сигнали" от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 20, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 65, т. 10 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, моля за Вашето становище по направеното изложение, съобразно компетентността на институцията.
     За същото следва да бъдат уведомени отдел „Приемна" на Министерския съвет и гражданинът.
     ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста.


     С уважение,

     НАЧАЛНИК НА
     ОТДЕЛ "ПРИЕМНА":   
(подпис, не се чете)
/СОНЯ БОЖИКОВА/
     (печат: Министерски съвет, Република България)

Изготвил: (подпис, не се чете)
               /Д. Филипова/


София, бул. „Дондуков" № 1, тел 940-24-33, 94О-24-15, факс 981-08-95

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/134

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.