Отговор на писмо № 625/13 от МС

| No Comments | No TrackBacks

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БОЖИКОВА,

По пощата получих от Вас писмо № 625/13 от 11.03.2013, в което се твърди, че при Вас е постъпил сигнал от мен относно заповед № 95-00-152/2012. Изключително съм обезпокоен от Вашето твърдение, което всъщност обезсмисля моя сигнал. Сигналът ми в никакъв случай не е относно въпросната заповед. Подаден е относно конфликт на интереси до Комисията за превенция и противодействие на корупцията към МС на РБ (на сайта anticorruption.government.bg), на 22.11.2012 год., но оттогава той е необработен и няма входящ номер.

Три месеца по-късно изпратих напомнящо електронно писмо до адрес anticorruption@government.bg, но то не беше прието, поради което се наложи да го препратя до адрес gis@government.bg. Единственото, което исках с това писмо, е да бъда информиран какво е станало със сигнала ми и защо все още няма входящ номер. Разбира се, след писмото си копирах съдържанието на самия сигнал. От него се вижда, че сигналът ми е срещу акт, който се базира на чл. 2а, ал. 1 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958 г. (Правилника). Разпоредбата на тази алинея гласи: „Преводите на документите и другите книжа в страната се извършват от Министерството на външните работи...", а съгласно чл. 2а, ал. 2 „Министерството на външните работи, респективно отдел "Консулски", може да възлага с договор преводите да се извършват от държавни, обществени, кооперативни и частни фирми".

Използвайки тези разпоредби, които на практика дават на Министерството на външните работи право на неограничен монопол върху всички преводи на документи и други книжа в страната, МВнР години наред възлага извършването на официални преводи чрез договор с преводачески фирми в страната. Със заповед № 95-00-152/2012 е одобрен нов типов договор, който за разлика от предишния е предназначен не за всички видове официални преводи, а само за такива, които да задоволяват нуждите на консулското обслужване в системата на МВнР, съгласно т. 1 от заповедта. Силно ограниченият обхват на официалните преводи, посочени в заповедта, дава основание на МВнР да твърди, че с въпросната заповед не се засягат права и интереси на частния преводачески бизнес. Поради тази причина, аз имам основание сериозно да се безпокоя, че препращайки сигнала ми до това министерство с формулировка „относно заповед № 95-00-152/2012", естественият отговор от МВнР би бил, че няма никакво нарушение и че въпросната заповед е вътрешно ведомствен акт, който „не засяга права, свободи или законни интереси на граждани или юридически лица, тъй като той е предоставен на свободната воля и преценка на доставчиците на преводачески услуги да решат дали да го сключат".

Реално обаче не е така. Множество български институции все още настояват да имам сключен договор с МВнР, за да извършвам не само всякакви официални преводи, а дори и неофициални такива, тъй като не са уведомени от МВнР, че новият договор вече не е за всички видове официални преводи, а единствено за нуждите на консулското обслужване в МВнР, и все още в цялата страна битува широко разпространеното погрешно мнение, че преводаческа фирма без договор с МВнР е нелегитимна и няма право да извършва никакви преводи. През двата месеца, през които вече нямам договор с МВнР търпя финансови загуби именно поради тази причина. От 01.01.2013 г., след прекратяване на договора ми с МВнР, дейността ми е сериозно ограничена, налага се да връщам клиенти, които имат нужда от официални преводи, само защото някои институции или организации все още настояват такива преводи да се извършват само от фирми, които имат договор с МВнР. Нещо повече, поради липсата на такъв договор неотдавна бях подложен на унизителен отказ от страна на нотариус да извърша устен превод за мой дългогодишен клиент. За случая съм уведомил Нотариалната камара с копие до Министерството на правосъдието и всеки момент очаквам отговор.

Гореизложените факти са крайно обезпокоителни, защото аз имам 33-годишен опит като преводач от и на южнославянски езици, дипломирал съм се в Софийския университет, факултет „Славянски филологии", през 1980 г., превел съм над 15 хил. страници, имам много часове устен превод не само пред частни клиенти, но и пред много институции като съд, прокуратура, следствие, нотариус и др., и въпреки опита и квалификацията ми на практика се оказва, че аз вече нямам право да извършвам официални и други преводи, защото нямам договор с МВнР!

Точно тези причини, които преди четири месеца само предвиждах, ме принудиха да подам сигнала за корупция. Сега нищо друго не ми остава, освен да се надявам, че в Министерски съвет ще разберат истината и ще вземат сериозни мерки за прекратяване на корупционните действия - облагодетелстване на частни сертифициращи фирми от страна на министерство, в основата на които лежи именно алинея първа от член 2а на Правилника, който отдавна трябваше да бъде отменен.

Накрая бих искал да обърна внимание на това, че по времето, когато подадох сигнала, все още не ми беше ясно, че приложенията към заповед № 95-00-152 от 31.05.2012, публикувани на сайта на МВнР, всъщност по никакъв начин не могат да бъдат идентифицирани като такива. Моля, обърнете внимание, че по нищо не личи, че типовият договор и списъкът с необходимите документи са приложения към въпросната заповед - те са публикувани отделно от нея без каквото и да е обозначение, че са приложения към заповед № 95-00-152/2012 г. Съвсем спокойно те могат да бъдат приложения и към всяка друга заповед, била тя писмена или устна. Освен това, както в договора, така и в списъка с необходими документи, дали неволно или преднамерено, е пропуснато да се посочи, че въпросният договор се сключва само за „възлагане извършването на официални преводи на документи и други книжа за нуждите на консулското обслужване", както изрично е разпоредено в т. 1 от заповед № 95-00-152.

С уважение,
Х. Стоянов

Връзка към съдържанието на полученото от МС писмо № 625/13:
...-62513-ot-ms.htm

Връзки към съдържанието на мои писма, изпратени наскоро до ВАП и КО:
...vtori-pyt-napomnjam-na-vap-za-pismoto-ot-03012013.html
...vtori-pyt-napomnjam-i-na-ko-za-pismoto-ot-13012013.html

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/135

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Harry Stojan published on marec 14, 2013 3:16 PM.

Втори път напомням и на КО за писмото от 14.01.2013 was the previous entry in this blog.

Появявам се в списъка на КО is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.