Право да превеждам пред нотариус, без да имам договор с МВнР

| No Comments | No TrackBacks
03.02.2013 год.                     ДО: НОТАРИАЛНА КАМАРА
                               КОПИЕ: МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО


Относно: Право да превеждам пред нотариус, без да имам договор с МВнР

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Преводач съм от и на сръбски и хърватски език. На 01.02.2013 год. ми се обади мой дългогодишен клиент, хърватски гражданин, когото познавам от 1980 г. Той ме помоли да му превеждам в нотариалната кантора на нотариус Елена Дионисова, рег. № 190, във Варна. Когато отидох в кантората, госпожата помощник-нотариус отказа услугите ми под предлог, че нямам договор с МВнР. Предложих да подпиша клетвена декларация по чл. 290 ал. 1 и 2 от НК, но тя отказа. Представих оригинала на дипломата си за висше образование, но тя отново отказа. Твърдението на помощник-нотариуса беше, че защитава интересите на кантората, в която работи. Нямам никакво лично отношение към споменатата г-жа нотариус, нито към г-жата помощник-нотариус и не търся възмездие. Това, че се случи в една кантора, не означава, че не е можело да се случи във всяка друга. Положението, в което се озовах, беше крайно унизително и се надявам, че с Вашето съдействие то няма да се повтори.

Притежавам диплома № 092152 от 15.12.1980 г., издадена от Софийския университет, с която ми се признава квалификация на специалист по сърбохърватски език. От 1980 г. до днес активно практикувам професията преводач, като от 1991 г. тя е единственият ми източник на приходи. Превел съм писмено над 15 000 страници, сред които голям брой документи. Имам и много часове устен превод, включително пред съд, прокуратура, следствие, полиция и нотариус, като последно превеждах на 24.01.2013 год. в Следствен отдел - Варна. Четири години съм работил в хърватска фирма като преводач. От 1994 година съм собственик на фирма за преводи. От същата година до 31.12.2012 год. имах договор с МВнР за възлагане извършването на официални преводи, каквито на практика МВнР нито веднъж за тези 18 години не ми е възлагало. Това е главната, но не единствената причина, поради която от 01.01.2013 год. не продължих договора си с МВнР.

Относно предназначението на договора с МВнР бих искал да изложа следните факти:

Договорите на всички фирми за преводи бяха прекратени на 31.12.2012 г. поради утвърждаване на нов типов договор със Заповед № 95-00-152 / 2012 на Министъра на външните работи, приложена към настоящето. Новият типов договор е предназначен за задоволяване нуждите от преводи на самото министерство и по-точно - „нуждите на консулското обслужване в Министерството на външните работи" (т. 1 от Заповедта). Сключването на новия договор не е задължително, а е предоставено на свободната воля и преценка на доставчиците на преводачески услуги. Моля, уведомете членовете на Нотариалната камара, че вече не е необходимо да изискват такъв договор, за да не стават недоразумения в бъдеще.

Прилагам и две определения на Върховния административен съд, които потвърждават гореизложеното. Определенията са публично достъпни. В Определение № 13174 от 23.10.2012 год. на тричленен състав на ВАС се казва, че заповедта е „вътрешно-служебен акт, насочен към организиране на работата на МВнР във връзка със сключване на договори за извършване на преводи на документи и други книжа, на които министерството извършва легализиране и заверяване", а „одобреният типов договор има характера на оферта към неограничен кръг правни субекти и онези, които отговарят на предварително одобрените от министерството условия могат да поискат, а министерството е свободно да прецени дали да сключи облигационен договор", т.е. договорът няма нищо общо с преводите пред нотариус и дори не е истински договор, а оферта. В Определение № 1194 от 24.01.2013 год. на петчленен състав на ВАС изрично се посочва, че заповедта на министъра на външните работи е издадена единствено за задоволяване „нуждите на консулското обслужване в МВнР", не засяга „гарантирани от закона [...] права и интереси" и „не може да се приеме, че заповедта представлява властническо волеизявление с непосредствен ефект върху правната сфера на трети лица".

Накратко, договорът се сключва единствено за нуждите на МВнР, при това не е задължителен.

Моля за потвърждение от Ваша страна, че имам право да извършвам преводи пред нотариус и без договор с МВнР.


С уважение,


Харалампи Стоянов Стоянов,
собственик на ЕТ „Харалампи Стоянов - СОФТИС",
ул. „Георги Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
9010 ВАРНА

тел. 052/988-235; моб. 088/8-438-166
e-mail: softis@softisbg.comПрилагам:
1. Заповед № 95-00-152 от 31.05.2012 г. на Министъра на външните работи
2. Определение № 13174 от 23.10.2012 год. на ВАС
3. Определение № 1194 от 24.01.2013 год. на ВАС

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/99

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Harry Stojan published on februar 3, 2013 9:45 PM.

Продължаване дейността във връзка с преводите на официални документи II was the previous entry in this blog.

Св. Николай Охридски и Жички, Писмо до политика Н. Н., който пита за политическия морал is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.