Жалба до Омбудсмана, изпратена на 22.09.2015 в 23:15 h

| No Comments | No TrackBacks
На 22.09.2015 г. изпратих следната жалба до Омбудсмана от формуляра на сайта му и веднага получих потвърждение за приемането на попълнения формуляр.

Данни за подателя
Име *: Харалампи
Презиме *: Стоянов
Фамилия *: Стоянов
ЕГН: ..........
Пощенски код *: 9010
Адрес *: ул. „Георги Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
Населено място *: Варна
Телефон *: 0888438166
Email: softis@softisbg.com

Орган, администрация или лице, срещу което се подава жалбата *
МВнР

Описание на проблема *
На 17.08.2015 г. по електронна поща изпратих писмо до г-н Раковски Лашев, директор на Дирекция „Консулски отношения", Министерство на външните работи, получено на имейл адрес consular@mfa.bg в 12:25 ч, потвърдено с обратна разписка.

В писмото си до г-н Лашев поставих два конкретни въпроса:
1. Да получа от МВнР потвърждение за това, че имам право да продължа дейността си във връзка с преводите на официални документи, без да сключвам договор с министерството.
2. Да бъда информиран по-подробно за процедурата, по която занапред аз и колегите от моята фирма бихме могли да извършваме официални преводи от и на езиците, по които сме специалисти.

Към днешна дата, 22.09.2015 г., не съм получил отговор.

Конкретно искане *
Г-н Омбудсман, моля да ми съдействате да получа отговор от МВнР на цитираните въпроси.

Описаният проблем разглежда ли се (разглеждан ли е) от други държавни институции или съдебни органи? От кои? * Първият въпрос „Да получа от МВнР потвърждение за това, че имам право да продължа дейността си във връзка с преводите на официални документи, без да сключвам договор с министерството" е разглеждан от ВАП, но без резултат.

Допълнителни документи, приложени към жалбата
Прилагам писмото си до МВнР, Д „КО" от 17.08.2015, сканирано в pdf формат, както и линк към страница с препрaтки към кореспонденцията ми с различни институции и други писма и статии на преводаческа тема:
http://www.softisbg.com/my_first_blog/linkove-kym-pisma-i-statii.html

...prodylzhavane_dejnostta_vyv_vryzka_s_prevodite_na_oficialni_dokumenti_6.pdf

Моля въведете код: LKPKB

[Изпрати жалбата]
Полетата, обозначени със *, са задължителни

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/617

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Harry Stojan published on september 22, 2015 10:36 PM.

Агенции за преводи или агенции за куриерски услуги? was the previous entry in this blog.

Отмененият правилник в действие is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.