Писмо до ВАП от 23.10.2014 г.

| No Comments | No TrackBacks

From: Harry Stojan
Reply-to: softis@softisbg.com
To: vap@prb.bg
Cc: priemna@justice.government.bg
Subject: Пр. пр. № 708/2012 г. - II
Date: Thu, 23 Oct 2014 21:56:29 +0300


ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА
Отдел „Надзор за законност"

Относно: Пр. пр. № 708/2012 г. - II

Уважаеми дами и господа,

На 26.11.2012 г. МВнР едностранно прекрати (с писмо Изх. № КОА-21-00-165/26.11.2012г.) договора, който бях сключил с това министерство и в който се твърдеше, че то ми "възлага извършването на преводи на документи съгласно чл.2а, ал.2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа".

На 06.12.2012 г. изпратих отговор на въпросното писмо, в края на който посочих, че "...считам, че прекратяването на договора ми с МВнР по никакъв начин не ограничава правото ми да продължа дейността си „във връзка с преводите на официални документи"". Моят отговор беше с копие до ВАП, за да бъда сигурен, че наистина правото ми да упражнявам професията си преводач няма да бъде нарушено.

ВАП обаче избърза и излезе с резолюция по преписка 708/2012г. по описа на ВАП, София, 11.12.2012г., с която, вместо да защити правата на професионалните преводачи да упражняват свободно професията си, прокуратурата заяви, "че за извършването на „официален превод" следва да имате сключен договор с Министерството на външните работи в случай, че желаете да извършвате на официални преводи".

Последва дълга кореспонденция, в която лайтмотивът на ВАП беше следният: "Върховната административна прокурат[у]ра се е произнесла с резолюция от 11.12.2012г., че не са налице основания за извършване на действия по надзора за законност от прокуратурата. С оглед произнасянето на прокуратурата, при липсата на данни за нови факти, въпросите които поставяте не са основание за предприемане на действия от прокуратурата." (Пр.пр. №703/2012 г.- II, София. 6.2.2014 г.).

Два месеца след като получих последното писмо от вас, цитирано в горния пасаж, на 15.04.2014 г. Омбудсманът на РБ публикува годишния си отчет за 2013 г., в който, в Глава 14, Раздел "Правата на гражданите и действащата нормативна уредба", стр. 191-192, посочва, че Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, публикуван на 3 септември 1958 г., "е остарял и е неприложим", като препоръчва "в кратки срокове да бъде отменен Правилникът".

На 16.07.2014 г. Комисията за защита на конкуренцията прие Решение № АКТ-964-16.07.2014, с което "предлага изменяне или отмяна на акт (правната уредба на преводаческата дейност в страната, в т. ч. на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документите и други книжа, както и свързаните с него нормативни или общи административни актове)", а по-точно (стр. 42):

„Комисия за защита на конкуренцията предлага на компетентните държавни органи, в т. ч. тези, които разполагат с право на законодателна инициатива:
- да изменят или отменят чл. 2а от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документите и други книжа и свързаните с нормата актове;
- да създадат цялостна правна рамка на преводаческата дейност в страната, като се вземат предвид принципите на правото на конкуренция."

Цитираните по-горе два документа трябва да са достатъчно основание "за извършване на действия по надзора за законност от прокуратурата".

С уважение,

Харалампи Стоянов Стоянов
собственик на ЕТ „Харалампи Стоянов - СОФТИС",
ул. „Георги Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
9010 ВАРНА


Потвърждения за прочитане:

From: ВАП поща
To: softis@softisbg.com
Subject: Прочетени: Пр. пр. № 708/2012 г. - II
Date: Fri, 24 Oct 2014 08:30:44 +0300

Това е разписка за писмото, което изпратихте на
в 23.10.2014 г. 21:56

Тази разписка потвърждава, че съобщението е било показано на компютъра на получателя в 24.10.2014 г. 08:30

mail disposition report attachment


Final-Recipient: rfc822;softis@softisbg.com
Original-Message-ID: <1414090589.3233.6.camel@harry-HP-2000-Notebook-PC>
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed

-----------------------------------------------------------

From: Hristo Zahariev
To: softis@softisbg.com
Subject: Read: Пр. пр. № 708/2012 г. - II
Date: Fri, 24 Oct 2014 06:04:43 +0000 (24/10/14 09:04:43)

Your message

   To: Hristo Zahariev
   Subject: Пр. пр. № 708/2012 г. - II
   Sent: Thursday, October 23, 2014 9:56:29 PM (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius

 was read on Friday, October 24, 2014 9:04:10 AM (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius.

mail disposition report attachment


Final-recipient: RFC822; H_Zahariev@justice.government.bg
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: e8dZgDUJx0ONxdmNha816A==
X-Display-Name: Hristo Zahariev

-----------------------------------------------------------

From: Лидия Герасимова
To: softis@softisbg.com
Subject: Прочетени: Пр. пр. № 708/2012 г. - II
Date: Fri, 24 Oct 2014 09:23:12 +0300

Вашето съобщение

    До: vap@prb.bg
    Як: priemna@justice.government.bg
    Относно: Пр. пр. № 708/2012 г. - II
    Изпратено: 23.10.2014 г. 21:56 ч.

беше прочетено на 24.10.2014 г. 09:22 ч..

mail disposition report attachment


Reporting-UA: prb.bg; Microsoft Outlook 14.0
Final-Recipient: rfc822;vap@prb.bg
Original-Message-ID: <1414090589.3233.6.camel@harry-HP-2000-Notebook-PC>
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/577

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Harry Stojan published on oktober 23, 2014 9:00 PM.

Какви могат да бъдат юридическите отношения между преводачи и агенции? was the previous entry in this blog.

Агенциите - шефовете-секретарки is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.